Thursday, November 26, 2015

Bài học. Thứ Sáu ngày 27-11-2015

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín

Chương Ba Pháp

XII. Phẩm Ðọa Xứ

113. Không Thể Ước Lượng

- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Dễ ước lượng, khó ước lượng và không thể ước lượng.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người dễ ước lượng?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tháo động, kiêu căng, dao động, lắm mồm lắm miệng, lắm lời, thất niệm không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người dễ ước lượng.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là người khó ước lượng?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không tháo động, không kiêu căng, không dao động, không lắm mồm lắm miệng, không lắm lời, trú niệm, tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm, các căn được bảo vệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người khó ước lượng.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là người không thể ước lượng?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc được đoạn tận. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người không thể ước lượng.

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời.



II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.



 III. Đố Vui
Câu 1. Điều nào sau đây đúng với kinh điển? 
A. Tâm phiền não thuộc về cảnh giới hạn hẹp (hina dhamma) 
/ B. Phiền não làm chúng sanh mất sự tự chế nên biểu lộ ra ngoài 
/ C. Tâm tầm thường thể hiện nghiệp tầm thường
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

 ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu 1.D

Câu hỏi 2. Tại sao người an trú chánh niệm, định tĩnh khó ước lượng? 
A.  Bởi vì hành xử không giống thường tình 
/ B. Rất ít người ở đời có trình độ nội tâm tương tự để hiểu 
/ C. Người tu tập chánh niệm có nhiều hành xử không theo thói quen nên khó tiên liệu 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

 TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu 2.D

Câu hỏi 3. Tại sao các bậc thánh không thể ước lượng?
 A. Vì các Ngài đi mà không để lại dấu tích
 / B. Vì ngôn ngữ thế gian không mô tả được pháp xuất thế 
/ C. Bậc thánh không hành xử bằng phiền não nên khó đo lường
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu 3.D

 Câu số 4. Câu chuyện nào sau đây cho thấy hành xữ của bậc thánh không phải dễ dàng để hiểu? 
A. Ngài Ma Ha Ca Diếp đã đoạn tận phiền não vẫn hành đầu đà
 / B. Đức Phật đã đuổi các vị tỳ kheo huyên náo
 / C. Ngài Xá Lợi Phất cương quyết không dùng thực phẩm phát sanh gián tiếp do lời nói của mình 
/ D. Cả ba câu chuyện trên đều đúng

 TT Pháp Đăng cho đáp án Câu 4.D

 Câu hỏi 5. Câu nào sau đây phù hợp với Phật ngôn? 
A. Người ác khó làm thiện 
/ B. Khác thay đường thế lợi, khác thay đường Niết Bàn 
/ C. Rất ít người đến được bờ kia, phần lớn quanh quẩn bờ nầy
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

 TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu 5.D

Câu hỏi 6. Qua bài học hôm nay chúng ta nên có thái độ nào sau đây? 
A. Không nên vội vã đánh giá những người làm thiện
 / B. Khi học về cuộc đời Đức Phật và các bậc thánh nên cẩn trọng trong sự giải thích
 / C. Hai câu trên đều đúng 

/ D. Hai câu trên đều sai

TT Pháp Đăng cho đáp án câu 6 là C


No comments:

Post a Comment