Tuesday, November 24, 2015

Bài học. Thứ Tư ngày 24-11-2015

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

Chương Ba Pháp

XII. Phẩm Ðọa Xứ

112.- Khó Tìm Ðược

- Sự xuất hiện của ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó tìm được ở đời. Thế nào là ba?

Này các Tỷ-kheo, sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Chánh Giác, khó tìm được ở đời. Người có thể thuyết pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời. Người tri ân, người biết ơn, khó tìm được ở đời.


II. Thảo Luận:   Chư Tăng điều hợp.
1. Một người làm thiện nguyện giúp đỡ tha nhân như làm mái che, xây cầu, chúng ta không biết những người đó nhưng chúng ta thọ ân những người đó thì chúng ta phải làm sao để đáp đền ân nghĩa đó? - TT Pháp Tân
2. Căn cứ vào đâu để biết người nào thuyết giảng chánh pháp và luật của Đức Phật? - TT Tuệ Quyền

3. Người Phật tử bố thí, trì giới, tu tiến như thế nào để được gọi là báo ân Phật? - TT Tuệ Quyền


 III. Đố Vui

No comments:

Post a Comment