Saturday, December 26, 2015

Bài học. Chủ Nhật ngày 27-12-2015

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng
1-11 Các Vị Tỷ Kheo

1. - Trong các vị Tỷ-kheo của Ta có thể dùng ý hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Cullapanthaka.

2. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về tâm thắng tiến, tối thắng là Cullapanthaka.

3. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về tưởng thắng tiến, tối thắng là Mahàpanthaka.

4. Trong các vị đệ tử... trú không có tranh luận, tối thắng là Subhuti.

5. Trong các vị đệ tử... đáng được cúng dường, tối thắng là Subhuti.

6. Trong các vị đệ tử... tu ở rừng, tối thắng là Revata Khadiravaniya.

7. Trong các vị đệ tử... tu Thiền, tối thắng là Kankha Revata.

8. Trong các vị đệ tử... tinh cần tinh tấn, tối thắng là Sono Koliviso.

9. Trong các vị đệ tử... khéo nói, tối thắng là Sono Kutikanna.

10. Trong các vị đệ tử... nhận được đồ cúng dường, tối thắng là Sivali.

11. Trong các đệ tử Tỷ-kheo có tín thắng giải, tối thắng là Vakkali..


II. Thảo Luận:   Chư Tăng điều hợp.


 III. Đố Vui
Câu  1. Theo sử liệu thì điều nào sau đây chính xác khi nói về tôn giả Revata?  
1. Ngài là em út của Tôn giả Xá Lợi Phất 
/ 2. Ngài từ bỏ cuộc sống thế tục xuất gia trong ngày hôn lễ 
/ 3. Ngài cư ngụ trong rừng keo (Khadiravana) nên có biệt danh liên hệ 
/4. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu  Số 1 . 4 

Câu hỏi 2. Đời sống độc cư có những lợi lạc gì cho người tu tập? 
A. Gần với những chúng sanh khuất mặt 
/ B. Thanh tịnh, dễ tập chú vào nội tại 
/ C. Không có bổn phận với ai /

 D. Thoát ly với Tăng chúng

TT Pháp Đăng cho đáp án câu 2 là B

Câu hỏi 3. Đọc Tam Tạng Kinh Điển chúng ta có thể kết luận theo điều nào sau đây?
 A. Đức Phật chỉ tán thán những đệ tử sống độc cư
 / B. Đức Phật chỉ tán thán những đệ tử dấn thân phục vụ cuộc đời 
/ C. Đức Phật tán thán những ai nỗ lực hướng cầu giác ngộ, giải thoát
 / D. Đức Phật kêu gọi tất cả người tu cần phải xuất gia

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu  Số 3  .C

Câu hỏi 4. Trong cuộc sống hôm nay để có thể hưởng được "hương vị của độc cư" chúng ta có thể làm gì? 
A. Có một căn phòng yên tĩnh để tu tập trong nhà
 / B. Có những ngày sống giữa thiên nhiên 
/ C. Mỗi năm dành thời gian tham dự những khoá tu 
/ D. Cả ba điều trên đều tốt

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu  Số 4.D 

Câu hỏi 5. Câu Phật ngôn sau đây: " Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt" hàm ý điều nào sau đây: 
A. Người tu không nên ở chùa 
/ B. Người tu phải sống trong rừng
 / C. Người tu tập có những giai đoạn thật sự cần sống trong bối cảnh ít chi phối 
/ D. Người tu tập thiền phải xa lánh mọi người

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu  Số 5 .C 

Câu hỏi 6. Trọng tâm của đời sống tu tập bao gồm điều nào sau đây?
 A. Sống có tập trung 
/ B. Sống trong thanh tịnh 
/ C. Sống hướng nội 

/ D. Cả ba câu trên đều đúng


ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu  Số 6 . D
No comments:

Post a Comment