Saturday, December 5, 2015

Bài học. Chủ Nhật ngày 6-12-2015

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng
1-11 Các Vị Tỷ Kheo

1. - Trong các vị Tỷ-kheo của Ta có thể dùng ý hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Cullapanthaka.

2. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về tâm thắng tiến, tối thắng là Cullapanthaka.

3. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về tưởng thắng tiến, tối thắng là Mahàpanthaka.

4. Trong các vị đệ tử... trú không có tranh luận, tối thắng là Subhuti.

5. Trong các vị đệ tử... đáng được cúng dường, tối thắng là Subhuti.

6. Trong các vị đệ tử... tu ở rừng, tối thắng là Revata Khadiravaniya.

7. Trong các vị đệ tử... tu Thiền, tối thắng là Kankha Revata.

8. Trong các vị đệ tử... tinh cần tinh tấn, tối thắng là Sono Koliviso.

9. Trong các vị đệ tử... khéo nói, tối thắng là Sono Kutikanna.

10. Trong các vị đệ tử... nhận được đồ cúng dường, tối thắng là Sivali.

11. Trong các đệ tử Tỷ-kheo có tín thắng giải, tối thắng là Vakkali..


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.

1. TT Giác Đẳng tóm tắt bài học III. Đố Vui
Câu hỏi 1. Ngài Mahapanthaka có lầm lỗi chăng khi khuyên người em nên hoàn tục?
 A. Có lỗi nhưng không nặng vì không đủ hiểu biết về căn cơ sâu dầy của ngài Culapanthaka 
/ B. Không lỗi gì. Bởi ngài chỉ khuyên người em hoàn tục chứ không bắt buộc 
/ C. Không lỗi gì. Vì theo tiêu chuẩn  thì một thành viên của Tăng chúng phải có khả năng tối thiểu trong phận sự và hiểu biết. 

/  D. Câu B và C đúng

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu 1 .D.

Câu hỏi 2. Nói về tưởng thắng tiến (saññāvivattakusalānam) thì điều nào sau đây được xem là chính xác theo Phật học?
 A. Ký tính của chúng sanh thường hổn tạp hơn là nhớ chuyện đáng nhớ 
/ B. Ít người vận dụng được trí nhớ nhậm lẹ, tinh xác như giỏi học một sinh ngữ không phải tiếng mẹ đẻ 
/ C. Không phải dễ để dùng những gì tâm tư trải nghiệm như "điểm tựa" để thể nhập trạng thái tốt hơn 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

 Câu hỏi 3. Thế nào là sự khác biệt giữa tưởng thắng tiến(saññāvivattakusalānam) và tâm thắng tiến (cittavivatta)? 
A. Tưởng thắng tiến vận dụng cái từng trãi nghiệm
 / B.. Tâm thắng tiến là sự khai triển trạng thái tâm hiện tại 
/ C. Sự tu tập niệm và định vận dụng cả hai tưởng thắng tiến và tâm thắng tiến
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Tân cho đáp án Câu 3 .D

No comments:

Post a Comment