Monday, December 14, 2015

Bài học. Thứ Ba ngày 15-12-2015

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền

Chương Ba Pháp
XIII. Phẩm Kusinàra

129.- Che Giấu

1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này được che giấu khi thực hành, không có hiển lộ. Thế nào là ba?

Sở hành của nữ nhân, này các Tỷ-kheo, được che dấu khi thực hành, không có hiển lộ. Chú thuật của Bà-la-môn, này các Tỷ-kheo, được che dấu khi thực hành, không có hiển lộ. Tà kiến, này các Tỷ-kheo, được che dấu khi thực hành, không có hiển lộ. Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, được che giấu khi thực hành, không có hiển lộ.

2. Này các Tỷ-kheo, ba pháp này chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. Vành tròn của mặt trăng, này các Tỷ-kheo, chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. Vành tròn của mặt trời, này các Tỷ-kheo, chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. Pháp và Luật được Thế Tôn tuyên thuyết, này các Tỷ-kheo, chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. Ba pháp này chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu.II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.


 III. Đố Vui
Câu hỏi 1. Tính cách công khai của Phật Pháp nói lên điều nào sao đây? 
A. Tránh sự lợi dụng "bí mật" của những cá nhân bất hảo
 / B. Kho tàng giáo pháp không thuộc riêng ai 
/ C. Người tu Phật chân chánh đến với giáo pháp bằng sự thẩm nghiệm chứ không phải sự tin tưởng
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

 TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu 1 .D.

 Câu hỏi 2. Phật ngôn nào sau đây được tìm thấy trong Tam Tạng Pali?
 A. "Như Lai không phải là vị thầy với bàn tay nắm giữ (giấu riêng điều gì đó)
 / B. "Sau khi Như lai viên tịch giáo pháp là thầy của các con "
 / C. "Mặt trăng, mặt trời, chánh pháp là những điều công khai hiển lộ
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

  Câu 3. Khi đi chùa, học Phật Pháp, tu tập người Phật tử nên làm điều nào sau đây?
 A. Nên thờ kính Đức Phật là bậc nhất thể với chư Phật trên cả ba phương diện tánh, tướng, uy lực 
B. Nên hiểu Phật Pháp là hiển giáo chứ không có mật truyền
C. Nên hướng về các vị  xuất trong tinh thần đại chúng tăng già chứ không nặng cá nhân / D. Cả ba câu trên đều đúng


TT Tuệ Quyền cho đáp án câu 3 là D

No comments:

Post a Comment