Tuesday, December 22, 2015

Bài học. Thứ Ba ngày 22-12-2015

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền

Chương Ba Pháp
XIV. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ

132 .- Hội Chúng

- Này các Tỷ-kheo, có ba hội chúng này. Thế nào là ba?

Hội chúng điêu luyện về khoa trương, hội chúng điêu luyện về chất vấn, hội chúng điêu luyện về tùy theo sở thích. Này các Tỷ-kheo, có ba hội chúng này.II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.


 III. Đố Vui

No comments:

Post a Comment