Monday, December 28, 2015

Bài học. Thứ Ba ngày 29-12-2015

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền

Chương Ba Pháp
XIV. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ

136.- Thành Tựu  và Tăng Trưởng Giới Định Tuệ


- Này các Tỷ-kheo, có ba sự thành tựu này. Thế nào là ba?

Thành tựu về tín, thành tựu về giới, thành tựu về tuệ. Này các Tỷ-kheo, các pháp này là ba sự thành tựu.

Này các Tỷ-kheo, có ba sự tăng trưởng. Thế nào là ba?

Tăng trưởng về tín, tăng trưởng về giới, tăng trưởng về tuệ. Này các Tỷ-kheo, ba pháp này là ba tăng trưởng.II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
1. Phải chăng một người tu tập tiến bộ thì đức tin và giới và tuệ tăng trường hay ít nhất tăng trưởng một trong những thứ đó? - TT Pháp Tân 

2. Có trường hợp nào mà một người  lúc ở ngoài cuộc sống thế tục  rất  bình thường nhưng vào chùa tu tập thì trở thành bậc thiện trí  có nhiều trí tuệ?  ĐĐ Pháp Tín 

3. TT Giác Đẳng chia sẻ thêm về bài học.


 III. Tin Tức Phật Giáo
TT Giác Đẳng tường trình tin tức Phật Giáo Thế Giới trong năm 2015

No comments:

Post a Comment