Saturday, December 5, 2015

Bài học. Thứ Bảy ngày 5-12-2015

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Pháp Tân

Chương Ba Pháp

XIII. Phẩm Kusinàra


123.- Ðiện Thờ GotamaMột thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại điện thờ Gotama. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:

- Này các Tỷ-kheo.

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau:

- Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết pháp với thắng trí, không phải với không thắng trí. Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết pháp với nhân duyên, không phải với không nhân duyên. Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết pháp với thần thông, không phải với không thần thông. Này các Tỷ-kheo, do vì Ta thuyết pháp có thắng trí, không phải với không thắng trí; do vì Ta thuyết pháp có nhân duyên, không phải không có nhân duyên; do vì Ta thuyết pháp có thần thông, không phải không có thần thông, nên giáo giới cần phải làm, giảng dạy cần phải làm.

Thật là vừa đủ, này các Tỷ-kheo, để các Thầy bằng lòng. Thật là vừa đủ để các Thầy hân hoan. Thật là vừa đủ để các Thầy hoan hỷ, Chánh Ðẳng Giác là Thế Tôn! Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, khéo hành trì là chúng Tăng!

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ lời Thế Tôn giảng. Trong khi lời thuyết giảng này được nói lên, một ngàn thế giới đều rung động.II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.


 III. Đố Vui
Câu hỏi 1. Thí dụ nào sau đây cho thấy ý nghĩa tương tự về "sự trân trọng nhờ nhận thức giá trị" ?
 A. Người con chỉ xài tiền chuyện đáng xài vì biết cha mẹ cực khổ mới làm ra được 
/ B. Người được dạy phương thuốc gia truyền linh nghiệm nên chuyên tâm áp dụng vào việc chữa bệnh
 / C. Một sinh viên du học chuyên tâm học hành vì biết được mình đang có cơ hội tốt học tại một đại học nổi tiếng 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

 TT Pháp Đăng cho đáp án Câu 1;D

 Câu hỏi 2. Câu nào sau đây nói lên "Đức Phật là bậc thắng trí"?
 A. Ngài là bậc Thiên nhân sư 
/ B. Ngài là bậc chánh biến tri 
/ C. Ngài là bậc ứng cúng 
/ D. Ngài là bậc vô thượng điều ngự

 TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 2 . B 

 Câu hỏi 3. Câu nào sau đây nói lên "Đức Phật là bậc thuyết pháp có nhân duyên"?
 A. Ngài là bậc Thiên nhân sư
 / B. Ngài là bậc chánh biến tri
 / C. Ngài là bậc ứng cúng 
/ D. Ngài là bậc vô thượng điều ngự
 TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 3 . D .

 Câu hỏi 4.   Câu nào sau đây nói lên "Đức Phật là bậc thuyết pháp có thần thông"?
 A. Ngài là bậc Thiên nhân sư 
/ B. Ngài là bậc chánh biến tri 
/ C. Ngài là bậc minh hạnh túc 
/ D. Ngài là bậc vô thượng điều ngự

TT Phap Dang cho dap an cau 4 la C

 Câu hỏi 5. Điều nào sau đây có thể khiến chúng ta phát tâm tinh tấn tu tập? 
A. Giáo pháp vi diệu vi được giảng giải bởi một bậc có nhất thiết chủng trí 
/ B. Giáo pháp được giảng dạy bởi một bậc đại từ, đại bi 
/ C. Giáo pháp được giảng dạy bởi một bậc quán thông tam thế
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ Quyền cho đáp án câu 5 là D


No comments:

Post a Comment