Thursday, December 24, 2015

Bài học. Thứ Sáu ngày 25-12-2015

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín

Chương Ba Pháp
XIV. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ

134.- Xuất Hiện

1. - Này các Tỷ-kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú tánh của giới ấy, là pháp quyết định tánh, tức là: "Tất cả các hành là vô thường". Vấn đề này, Như Lai chánh giác tri, chánh giác ngộ, sau khi chánh giác tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiển thị: "Tất cả các hành là vô thường".

2. Này các Tỷ-kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú tánh của giới ấy, là pháp quyết định tánh, tức là: "Tất cả các hành là khổ". Về vấn đề này, Như Lai chánh giác tri, chánh giác ngộ, sau khi chánh giác tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiển thị: "Tất cả các hành là khổ".

3. Này các Tỷ-kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú tánh của giới ấy, là pháp quyết định tánh, tức là: "Tất cả các pháp là vô ngã". Về vấn đề này, Như Lai chánh giác tri, chánh giác ngộ. Sau khi chánh giác tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiển thị: "Tất cả các pháp là vô ngã".


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.


 III. Đố Vui
Câu hỏi 1. Điều nào sau đây không chính xác theo Phật Pháp? 
A. Chư Phật là những bậc giác ngộ sự thật
 /B. Chư Phật là những bậc tuyên thuyết sự thật 
/C. Chư Phật là những bậc tạo nên sự thật
/ D .  Chư Phật là những bậc khai thị sự thật

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu 1.C

Câu 2. Người Phật tử hiểu lời Phật dạy thì tu tập với quan niệm nào sau đây?
 A. Hành trì lời Phật dạy nhưng không cầu sự cứu rỗi ở chư Phật 
/ B. Chân lý phải được giác ngộ bằng tuệ giác chứ không bằng niềm tin 
/ C. Sự thật không nằm trong giới hạn của không gian và thời gian 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng
TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu 2 .D

Câu hỏi 3. Pháp hành (Sankhàra) chỉ cho điều nào dưới dây? 
A. Tất cả pháp sanh lên cho nhiều nhân, nhiều duyên kết thành 
/ B. Tất cả pháp để thực hành / C. Tất cả pháp thuộc hành uẩn
 / D. Tất cả pháp đày đọa con người


 ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu 3 .D.

Câu hỏi 4. Ý nghĩ nào sau đây phù hợp với những gì được giảng dạy theo Phật Pháp? 
A. Không có gì giữ được nguyên trạng theo thời giàn đó là vồ thường (anicca)
/ B. Không có gì làm chúng sanh thật sự thoả mãn nên lại tiếp tục truy cầu đó gọi là sự rỗng không hay khổ não (dukkha) 
/ C. Không có một yéu tố làm chủ độc tôn mà do nhiều nhân nhiều duyên chi phối nên gọi là vô ngã (anatta)
 / D. Cả ba câu trên dều chính xác


TT Tuệ Quyền cho đáp án câu 3: A

Câu hỏi 5. Tại sao có sự khác biệt khi Đức Phật dạy các hành là vô thường, khổ não và các pháp là vô ngã? 
A. Ý niệm về ngã (đây là ta) là một ảo giác 
/ B. Ý niệm về ngã sở ( đây là của ta) cũng là ảo giác
 / C. Mạn tùy miên (đây là tự ngã của ta) cũng là ảo giác

 / D. Cả ba ý niệm trên đều là ảo giác dù là đối với pháp thế gian hay pháp xuất thế gianNo comments:

Post a Comment