Tuesday, December 1, 2015

Bài học. Thứ Tư ngày 2-12-2015

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Pháp Đăng

Chương Ba Pháp

XIII. Phẩm Kusinàra

121. Tại Kusinàra

Một thời Thế Tôn trú ở Kusinàra, tại khóm rừng Bariharana. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:

- Này các Tỷ-kheo.

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau:

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sống dựa vào một làng hay một thị trấn. Rồi người gia chủ hay con người gia chủ đi đến vị ấy mời mai lại dùng cơm. Nếu muốn, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhận lời. Sau khi đêm ấy đã mãn, Tỷ-kheo ấy vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát và đi đến trú xứ người gia chủ hay con người gia chủ. Sau khi đến, vị ấy ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi người gia chủ hay con người gia chủ tự tay đứng mời và làm cho thỏa mãn Tỷ-kheo ấy với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Vị ấy suy nghĩ: "Thật tốt lành thay, người gia chủ hay con người gia chủ này tự tay đứng mời và làm thỏa mãn ta với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm! "Rồi vị ấy suy nghĩ như sau: "Mong rằng người gia chủ hay con người gia chủ này trong tương lai, tự tay đứng mời và làm thỏa mãn ta với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm!". Vị ấy thọ hưởng món ăn khất thực ấy, tham dính say đắm, đam trước, không thấy sự nguy hại, không thấy được sự xuất ly. Vị ấy ở đây khởi lên suy tầm về dục, khởi lên sự suy tầm về sân, khởi lên sự suy tầm về hại. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng bố thí cho Tỷ-kheo như vậy không có quả lớn. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống phóng dật.

Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sống dựa vào một làng hay một thị trấn. Rồi một gia chủ hay con người gia chủ đi đến vị ấy mời mai lại dùng cơm. Nếu muốn, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhận lời. Sau khi đêm ấy đã mãn, Tỷ-kheo ấy vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát và đi đến trú xứ người gia chủ hay con người gia chủ. Sau khi đến, vị ấy ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi người gia chủ hay con người gia chủ tự tay đứng mời và làm cho thỏa mãn Tỷ-kheo ấy với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Vị ấy không có suy nghĩ: "Thật tốt lành thay, người gia chủ hay con người gia chủ này tự tay đứng mời và làm thỏa mãn ta với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm!". Rồi vị ấy không suy nghĩ như sau: "Mong rằng người gia chủ hay con người gia chủ này trong tương lai, tự tay đứng mời và làm thỏa mãn ta với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm!". Vị ấy thọ hưởng món ăn khất thực ấy, không tham dính, không say đắm, không đam trước, thấy được sự nguy hại, thấy được sự xuất ly. Vị ấy ở đây khởi lên suy tầm về viễn ly, khởi lên sự suy tầm về vô sân, khởi lên sự suy tầm về vô hại. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng bố thí cho Tỷ-kheo như vậy có quả lớn. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không sống phóng dật.
II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.


 III. Đố Vui
Câu hỏi 1. Điều nào sau đây thuộc về giới luật của hàng xuất gia?
 A. Quán tưởng thanh tịnh giới 
/ B. Lục căn thu thúc giới 
/ C. Chánh mạng thanh tịnh giới 
/ D. Cả ba pháp trên

 TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu  Số 1 .D .

 Câu hỏi 2. Câu nào sau đây được xem là chính xác theo kinh điển? 
A. Người thí và người thọ thí đều thanh tịnh tạo nên phước thù thắng
 / B. Người thí không thanh tịnh nhưng người thọ thí thanh tịnh thì phước báu vô lượng
 / C. Cả hai người thí và người thọ thí không thanh tịnh thì phước sự vẫn có công đức 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

 TT Giác Đẳng cho đáp án Câu  Số 2 .D

Câu hỏi 3. Đối tượng nào sau đây được xem là người thọ thí mang lại phước báu thù thắng cho người bố thí?
 A. Người vừa mới xã thiền nhất là diệt thọ tưởng định 
/ B. Người thọ thực với sự quán tưởng thanh tịnh 
/ C. Người giảng giải đúng chánh pháp
 / D. Cả ba câu trên đều đúng 

 TT Pháp Đăng cho đáp án Câu  Số 3 .D .

Câu hỏi 4. Thế nào là sự thọ thực thanh tịnh của một vị tỳ kheo? 
A. Thọ thực chỉ để sống phạm hạnh
 / B.Thọ thực với tâm nghĩ lợi ích cho thí chủ 
/ C. Thọ thực với tâm không đắm nhiễm 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ Quyền cho đáp án câu 4 là D

Câu hỏi 5. Vị đệ tử nào của Phật mỗi lần xả thiền diệt thọ tưởng định thường tìm những người nghèo để hoá duyên? 
A. Ngài Ma Ha Ca Diếp
 / B. Ngài Ananda 
/ C. Ngài Assaji 
/ D. Ngài Revata

ĐĐ Nguyên Thông thảo luận, TT Pháp Đăng cho đáp án câu 5 là ANo comments:

Post a Comment