Tuesday, December 8, 2015

Bài học. Thứ Tư ngày 9-12-2015

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Pháp Đăng

Chương Ba Pháp

XIII. Phẩm Kusinàra

125.- Hatthaka1. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetanava, khu vườn của Anàthapindika.

Rồi Thiên tử Hatthaka, sau khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetanava đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, vị ấy nghĩ: "Ta sẽ đứng thẳng trước Thế Tôn", nhưng vị ấy chìm xuống, lún xuống, không có thể đứng thẳng; ví như thục tô hay dầu đổ trên cát, chìm xuống, lún xuống, không thể giữ lại. Cũng vậy, Thiên tử Hatthaka nghĩ rằng: "Ta sẽ đứng thẳng trước mặt Thế Tôn", nhưng vị ấy chìm xuống, lún xuống, không thể đứng thẳng.

2. Rồi Thế Tôn nói với Thiên tử Hatthaka:

- Này Hatthaka, hãy hóa thành một tự thể thô xấu.

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Thiên tử Hatthaka vâng đáp Thế Tôn sau khi hóa thành một tự thể thô xấu, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Thế Tôn nói với Thiên tử Hatthaka đang đứng một bên:

- Này Hatthaka, các pháp được diễn tiến trước kia, khi Ông còn làm người, các pháp ấy được diễn tiến hiện nay đối với Ông không?

- Bạch Thế Tôn, các pháp được diễn tiến trước kia, khi con còn làm người, các pháp ấy có được diễn tiến hiện nay với con. Và bạch Thế Tôn, có các pháp không được diễn tiến trước kia, khi con còn làm người, các pháp ấy có được diễn tiến hiện nay đối với con. Ví như, bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn sống, được các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, các vua chúa, các đại thần của vua, các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo đoanh vây. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con sống được các Thiên tử đoanh vây. Từ xa, bạch Thế Tôn, các Thiên tử đi đến, nghĩ rằng: "Chúng ta hãy đến nghe pháp từ Thiên tử Hatthaka".

Có ba pháp, bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ, con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc. Thế nào là ba?

Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ được thấy Thế Tôn, con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc. Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ được nghe Diệu pháp, con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc. Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ được phục vụ hầu hạ chúng Tăng, con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc.

Có ba pháp này, bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ. Con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc.

Con thấy không vừa đủ
Khi được gặp Thế Tôn
Ðược phục vụ chúng Tăng
Ðược lắng nghe Diệu pháp 
Học tập tăng thượng giới
Thích thú nghe Diệu pháp 
Do đối với ba pháp 
Cảm thấy không vừa đủ 
Thiên tử Hatthaka
Ðược sanh vô phiền thiên
.II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.


 III. Đố Vui
Câu hỏi 1. Có những gì cõi người thù thắng hơn cõi trời? 
A. Cõi người có nhiều cơ hội tạo phước
 / B. Cõi người có nhiều cơ hội lợi lạc từ Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo 
/ C. Cõi người có nhiều khả năng thắp sáng tuệ giác
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Đăng cho đáp án câu 1 là D

Câu hỏi 2. Đôi với người Phật tử quan niệm về kiếp sau được hiểu thế nào là đúng theo Phật Pháp?
 A. Những cõi trời dục giới sống quá nhiều phước với thiên lạc 
/ B. Những cõi phạm thiên thọ mạng quá lâu
 / C. Chỉ có cõi người mới có sự Phật toàn giác ra đời, chánh pháp được tuyên lưu, Tăng chúng để tạo môi trường tu tập tam học
 / D. Cả ba câu trên đều đúng 

TT Tuệ Quyền cho đáp án câu 2 là D

Câu hỏi 3. Tại sao thiên tử Hatthaka không thể hiện thân với hảo tướng phạm thiên trước Đức Thế Tôn?
 A. Vì thân tướng phạm thiên không tương ưng với bản chất quý kính Phật của thiên tử 
/ B. Vì đó là luật chung đối với các vị thiên
 / C. Vì sự thể hiện thần thông của Đức Phật 

/ D. Vì không gian chật hẹp của hương thất nơi Phật ngự


No comments:

Post a Comment