Saturday, January 16, 2016

Bài học. Chủ Nhật ngày 17-1-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng
1-11 Các Vị Tỷ Kheo

1. - Trong các vị Tỷ-kheo của Ta có thể dùng ý hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Cullapanthaka.

2. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về tâm thắng tiến, tối thắng là Cullapanthaka.

3. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về tưởng thắng tiến, tối thắng là Mahàpanthaka.

4. Trong các vị đệ tử... trú không có tranh luận, tối thắng là Subhuti.

5. Trong các vị đệ tử... đáng được cúng dường, tối thắng là Subhuti.

6. Trong các vị đệ tử... tu ở rừng, tối thắng là Revata Khadiravaniya.

7. Trong các vị đệ tử... tu Thiền, tối thắng là Kankha Revata.

8. Trong các vị đệ tử... tinh cần tinh tấn, tối thắng là Sono Koliviso.

9. Trong các vị đệ tử... khéo nói, tối thắng là Sono Kutikanna.

10. Trong các vị đệ tử... nhận được đồ cúng dường, tối thắng là Sivali.

11. Trong các đệ tử Tỷ-kheo có tín thắng giải, tối thắng là Vakkali..


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.

Thảo luận câu :1. Với người xuất gia thì việc học thuộc lòng kinh điển có lợi lạc gì chăng? TT Pháp Tân 

Thảo luận câu : 2. Phải chăng giới luật Đức Phật ban hành cũng mang tính gia giảm tuỳ thời tuỳ xứ? T T Tuệ Quyền 

 Thảo luận câu : 3. Phải chăng từ ngữ "phi nhân" không hẳn chỉ cho "ma"? - TT Pháp Tân 


 Thảo luận câu :  4.  Phải chăng khi tạo phước mà phát nguyện điều gì làm tăng trưởng "dục thần túc"? TT Tuệ Quyền


 III. Đố Vui
Câu hỏi 1. Sự thâm nhập Phật Pháp có thể đến từ điều nào sau đây?
 A. Thảo luận với những người hiểu biết
 / B. Nằm lòng chánh kinh 
/ C. So sánh đối chiếu (tỷ giảo)
 / D. Cả ba điều trên

 ĐĐ Pháp Tín câu 1 là d

 Câu hỏi 2. Điều nào sau đây được xem là chính xác khi nói về Luật tạng trong Phật giáo? 
A. Đức Phật ban hành giới luật y cứ trên sự kiện đã xẩy ra 
/ B. Có điều luật được Phật tu chính vài lần sau khi ban hành vì liên quan đến những yếu tố phát sanh sau đó
/ C. Giới luật của hàng xuất gia được ban hành không hẳn là vì yếu tố nghiệp thiện hay bất thiện
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án câu 2 la D

 Câu hỏi 3. Sự kiện nào sau đây được ghi nhận trong Phật Pháp?
 A. Chư thiên đời trước là quyến thuộc trợ duyên cho một người đến với Tam Bảo 
/ B. Chư thiên mách bảo phước lành thân nhân hồi hướng 
/ C. Chư thiên nhắc nhở cảnh tỉnh cho một người dể duôi trở nên tinh tấn 
/ D. Cả ba sự kiện trên đều có ghi trong kinh


 ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 3 : D  .


No comments:

Post a Comment