Saturday, January 23, 2016

Bài học. Chủ Nhật ngày 24-1-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng
1-11 Các Vị Tỷ Kheo

1. - Trong các vị Tỷ-kheo của Ta có thể dùng ý hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Cullapanthaka.

2. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về tâm thắng tiến, tối thắng là Cullapanthaka.

3. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về tưởng thắng tiến, tối thắng là Mahàpanthaka.

4. Trong các vị đệ tử... trú không có tranh luận, tối thắng là Subhuti.

5. Trong các vị đệ tử... đáng được cúng dường, tối thắng là Subhuti.

6. Trong các vị đệ tử... tu ở rừng, tối thắng là Revata Khadiravaniya.

7. Trong các vị đệ tử... tu Thiền, tối thắng là Kankha Revata.

8. Trong các vị đệ tử... tinh cần tinh tấn, tối thắng là Sono Koliviso.

9. Trong các vị đệ tử... khéo nói, tối thắng là Sono Kutikanna.

10. Trong các vị đệ tử... nhận được đồ cúng dường, tối thắng là Sivali.

11. Trong các đệ tử Tỷ-kheo có tín thắng giải, tối thắng là Vakkali..


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
thảo luận câu :1. Nếu chuyên tâm tạo phước vật mà thiếu phước đức và phước trí thì có những bất lợi gì? - TT Pháp Tân 

 thảo luận câu :  2. Người được chư thiên hộ trì sẽ may mắn hay người may mắn mới được chư thiên hộ trì? - ĐĐ Pháp Tín 

 thảo luận câu :3. Bố thí thế nào gọi là bố thí thù thắng? - TT Pháp Đăng 


 thảo luận câu :  4. Phải chăng cả ba pháp bố thí, trì giới, tu tâm đều quan trọng như nhau? - TT Tuệ Quyền 


 III. Đố Vui
Câu hỏi 1. Điều nào sau đây được dạy bởi chính Đức Phật?
 A. Người giữ giới mà có bố thí thì dù sanh thiên hay sanh làm người rồi xuất gia có được những thuận duyên khả cầu
 / B. Phước hữu lậu cũng là cứu cánh của người tu Phật giống như phước vô lậu
 / C. Có tiền thì có tất cả 
/ D. Gọi là phước thì phước nào cũng giống nhau

 ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 1 : A 

Câu hỏi 2.  Câu nào sau đây có thể được xem là hợp lý theo nhận thức của người Phật tử?
 A. Tin vào phước báu không có nghĩa là "ngồi chờ sung rụng" 
/ B. Tin vào bản thân những cũng mong vào sự trợ lực của chư thiên hay tha nhân 
/ C. Tin vào nghiệp lành đã tạo nhưng cũng không xao lãng sự phấn đấu trong hiện tại 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

 TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 2 : D .

 Câu 3.  Câu nào sau đây được xem là chính xác?
A. Tâm thí thanh tịnh thù thắng nhất trong tất cả tâm thí 
/ B. Pháp thí là quà tặng thù thắng trong tất cả vật thí
 / C. Đại chúng Tăng già (theo nghĩa tổng thể) thù thắng nhất trong các đối tượng thí
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 3 : D 

Câu  4. Trong cái nhìn trung đạo thì điểm nào sau đây hợp lý?
 A. Có khi chúng ta không thể so sánh giá trị cao hay thấp giữa trái táo và trái cam 
/ B. Có những cái thấy là nhỏ bé nhưng không có thì tạo thành vấn đề lớn 
/C. Thân người có thể là phù du nhưng cũng có thể là kho tàng châu báu 
/ D. Cả ba câu trên đều hợp lý

TT Pháp Tân cho đáp án câu 4 là DNo comments:

Post a Comment