Saturday, January 30, 2016

Bài học. Chủ Nhật ngày 31-1-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng
1-11 Các Vị Tỷ Kheo

1. - Trong các vị Tỷ-kheo của Ta có thể dùng ý hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Cullapanthaka.

2. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về tâm thắng tiến, tối thắng là Cullapanthaka.

3. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về tưởng thắng tiến, tối thắng là Mahàpanthaka.

4. Trong các vị đệ tử... trú không có tranh luận, tối thắng là Subhuti.

5. Trong các vị đệ tử... đáng được cúng dường, tối thắng là Subhuti.

6. Trong các vị đệ tử... tu ở rừng, tối thắng là Revata Khadiravaniya.

7. Trong các vị đệ tử... tu Thiền, tối thắng là Kankha Revata.

8. Trong các vị đệ tử... tinh cần tinh tấn, tối thắng là Sono Koliviso.

9. Trong các vị đệ tử... khéo nói, tối thắng là Sono Kutikanna.

10. Trong các vị đệ tử... nhận được đồ cúng dường, tối thắng là Sivali.

11. Trong các đệ tử Tỷ-kheo có tín thắng giải, tối thắng là Vakkali..


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.

Thảo luận 1. Chúng ta nên hiểu thế nào về câu Phật ngôn "ai thấy Như Lai là thấy pháp - yo mam passati so dhammam passati"? - TT Tuệ Siêu

 Thảo luận  2. Chữ "pháp" trong câu "ai thấy pháp là thây Như Lai - yo kho dhammam passati" để chỉ cho pháp gì? TT Tuệ Quyền


 Thảo luận 3. Phải chăng chúng ta thường thấy Phật qua hình tượng hơn là Phật Pháp? ĐĐ Nguyên Thông

Thảo luận 4. Sự thờ phượng Phật của nhân gian. TT Giác Đẳng 


 III. Đố Vui
Câu hỏi 1. Câu Phật ngôn "Ai thấy pháp là thấy Như Lai" tương đồng với câu nào sau đây? 
 A. Thấy Phật bằng nhục nhãn 
/ B. Thấy Phật bằng thiên nhãn
/ C. Thấy Phật bằng huệ nhãn 
/ D. Cả ba điều trên đúng

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu 1.C.

  Câu hỏi 2. Người nào sau đây có thể gọi là "Nhìn Phật thấy Pháp"?
 A. Người hoan hỷ với tượng Phật vì tạc với nghệ thuật cao
 /B. Người hoan hỷ với tượng Phật vì tượng toát lên biểu hiện của tự tại, minh triết, giải thoát
 / C. Người hoan hỷ với tượng Phật vì tạc bằng ngọc
 / D. Người hoan hỷ với tượng Phật vì là pho tượng linh thiêng

 ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu 3.B.

Câu hỏi 3. Những biểu tượng nào sau đây được dùng để biểu thị cho Đức Phật? 
A. Cây bồ đề 
/ B. Bảo tháp 
/ C. Xá lợi 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng


 TT Pháp Đăng cho đáp án Câu 3.D


No comments:

Post a Comment