Monday, January 11, 2016

Bài học. Thứ Ba ngày 12-1-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT  Tuệ Quyền

Chương Ba Pháp
XV. Phẩm Cát Tường
146.- Mất Gốc (2)
- Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu si, không thông minh, không phải bậc Chân nhân, tự mình xử sự như kẻ mất gốc, bị thương tích, có phạm tội, bị người trí quở trách, làm nhiều điều vô phước. Thế nào là ba?

Với thân làm phạm tội, với lời nói phạm tội, với ý nghĩ phạm tội, đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu si, không thông minh, không phải bậc Chân nhân, tự mình xử sự như kẻ mất gốc, bị thương tích, có phạm tội, bị người trí quở trách, làm nhiều điều vô phước.

Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền sĩ thông minh, là bậc Chân nhân, không tự mình xử sự như kẻ mất gốc, không bị thương tích, không có phạm tội, không bị người trí quở trách, làm nhiều điều phước lành. Thế nào là ba?

Với thân  không phạm tội, với lời nói  không phạm tội, với ý nghĩ  không phạm tội, đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền sĩ không thông minh, là bậc Chân nhân, không tự mình xử sự như kẻ mất gốc, không bị thương tích, không có phạm tội, không bị người trí quở trách, làm nhiều điều phước lành.

147.- Mất Gốc (3)

(Như kinh trên, chỉ khác là có thăng bằng, không thăng bằng) ...

- Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu si, không thông minh, không phải bậc Chân nhân, tự mình xử sự như kẻ mất gốc, bị thương tích, có phạm tội, bị người trí quở trách, làm nhiều điều vô phước. Thế nào là ba?

Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền sĩ thông minh, là bậc Chân nhân, không tự mình xử sự như kẻ mất gốc, không bị thương tích, không có phạm tội, không bị người trí quở trách, làm nhiều điều phước lành. Thế nào là ba?

Với thân  thăng bằng, với lời nói  thăng bằng với ý nghĩ  không phạm tội, đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền sĩ không thông minh, là bậc Chân nhân, không tự mình xử sự như kẻ mất gốc, không bị thương tích, không có phạm tội, không bị người trí quở trách, làm nhiều điều phước lành.

Với thân  không thăng bằng, với lời nói  không thăng bằng với ý nghĩ phạm tội, đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu si, không thông minh, không phải bậc Chân nhân, tự mình xử sự như kẻ mất gốc, bị thương tích, có phạm tội, bị người trí quở trách, làm nhiều điều vô phước.

148.- Mất Gốc (4)

(Như kinh trên, chỉ khác là bất tịnh, và tịnh) ...

- Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu si, không thông minh, không phải bậc Chân nhân, tự mình xử sự như kẻ mất gốc, bị thương tích, có phạm tội, bị người trí quở trách, làm nhiều điều vô phước. Thế nào là ba?

Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền sĩ thông minh, là bậc Chân nhân, không tự mình xử sự như kẻ mất gốc, không bị thương tích, không có phạm tội, không bị người trí quở trách, làm nhiều điều phước lành. Thế nào là ba?

Với thân không bất tịnh, với lời nói không bất tịnh, với ý nghĩ  không phạm tội, đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền sĩ không thông minh, là bậc Chân nhân, không tự mình xử sự như kẻ mất gốc, không bị thương tích, không có phạm tội, không bị người trí quở trách, làm nhiều điều phước lành.

Với thân làm bất tịnh, với lời nói bất tịnh, với ý nghĩ phạm tội, đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu si, không thông minh, không phải bậc Chân nhân, tự mình xử sự như kẻ mất gốc, bị thương tích, có phạm tội, bị người trí quở trách, làm nhiều điều vô phước.II. Thảo Luận:   Chư Tăng điều hợp.


1. Tại sao dù biết điều đó sẽ mang lại nghiệp quả đau khổ mà vẫn làm và chúng ta nên tu tập như thế nào để đoạn trừ? - TT Pháp Tân

2. Phải chăng thân, khẩu, ý chúng ta chỉ cần tu thân là đủ hay cần phải tu tập cả ba? - ĐĐ Pháp Tín


3. Đối với những quả nghiệp do thân khẩu ý tạo có bị ảnh hưởng bởi nhân ở trong quá khứ hay chỉ bị trong trường hợp ở hiện tại thôi? - TT Tuệ Quyền


 IIIĐố Vui

No comments:

Post a Comment