Monday, January 25, 2016

Bài học. Thứ Ba ngày 26-1-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền

Chương Ba Pháp
XVI. Phẩm Lõa Thể

156-162. Tà ngữ
... (Giống như kinh trên, chỉ khác tuần tự các pháp sau này: nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham, sân, tà kiến )...
- Ðầy đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục. Thế nào là ba?

Tự mình nói láo, khích lệ người khác nói láo, tùy hỷ sự nói láo. Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục.

Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy được sanh thiên giới. Thế nào là ba?

Tự mình từ bỏ nói láo, khích lệ người khác từ bỏ nói láo, tùy hỷ sự từ bỏ nói láo. Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, được sanh thiên giới.
157
- Ðầy đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục. Thế nào là ba?

Tự mình nói hai lưỡi, khích lệ người khác nói hai lưỡi, tùy hỷ sự nói hai lưỡi. Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục.

Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy được sanh thiên giới. Thế nào là ba?

Tự mình từ bỏ nói hai lưỡi, khích lệ người khác từ bỏ nói hai lưỡi, tùy hỷ sự từ bỏ nói hai lưỡi. Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, được sanh thiên giới.
158
- Ðầy đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục. Thế nào là ba?

Tự mình nói  lời độc ác, khích lệ người khác nói lời độc ác, tùy hỷ sự nóilời độc ác. Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục.

Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy được sanh thiên giới. Thế nào là ba?

Tự mình từ bỏ nói hai lưỡi, khích lệ người khác từ bỏ nói lời độc ác, tùy hỷ sự từ bỏ nói lời độc ác. Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, được sanh thiên giới.

159
- Ðầy đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục. Thế nào là ba?

Tự mình nói lời phù phiếm, khích lệ người khác nói lời phù phiếm, tùy hỷ sự nói lời phù phiếm. Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục.

Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy được sanh thiên giới. Thế nào là ba?

Tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm, khích lệ người khác từ bỏ nói lời phù phiếm, tùy hỷ sự từ bỏ nói lời phù phiếm. Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, được sanh thiên giới.
160
- Ðầy đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục. Thế nào là ba?

Tự mình tham, khích lệ người khác tham, tùy hỷ tham. Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục.

Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy được sanh thiên giới. Thế nào là ba?

Tự mình từ bỏ tham, khích lệ người khác từ bỏ tham, tùy hỷ sự từ bỏ tham. Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, được sanh thiên giới.
161
- Ðầy đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục. Thế nào là ba?

Tự mình sân, khích lệ người khác sân, tùy hỷ sân. Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục.

Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy được sanh thiên giới. Thế nào là ba?

Tự mình từ bỏ sân, khích lệ người khác từ bỏ sân, tùy hỷ sự từ bỏ sân. Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, được sanh thiên giới.
162
- Ðầy đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục. Thế nào là ba?

Tự mình tà kiến, khích lệ người khác tà kiến, tùy hỷ tà kiến. Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục.

Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy được sanh thiên giới. Thế nào là ba?

Tự mình từ bỏ tà kiến, khích lệ người khác từ bỏ tà kiến, tùy hỷ sự từ bỏ tà kiến. Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, được sanh thiên giới.

II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.

Thảo luận 1. Phải chăng khi chúng ta cố gắng làm tốt một điều gì (như tránh nói lời độc ác) thì lại giúp tăng trưởng những thiện pháp? - ĐĐ Pháp Tín 

Thảo luận 2. Những bất thiện nghiệp làm vì thói quen có tạo quả chăng? ĐĐ Pháp Tín thảo luận 

 Thảo luận 3. Phải chăng nói nói tới tham ác, sân ác , tà kiến ác là nói tới tổn hại chúng sanh? - ĐĐ Nguyên Thông 

Thảo luận 4. TT Giác Đẳng chia sẻ thêm bài học

 IIIĐố Vui
Câu hỏi 1. Điều nào sau đây được xem là đúng theo sự suy luận của người Phật tử?
 A. Không nói ác ngữ  là tránh ác
 / B. khuyến khích người khác nói lời hoà ái là làm lành 
/ C. tránh không vui với lời độc ác là giữ tâm trong sạch 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

 ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 1 :  D .

 Câu hỏi 2. Điều nào sau đây được xem là đúng theo giáo lý nhân quả nghiệp báo? 
A.  Hành xử trong giấc chiêm bao không có quả báo
 / B. Một vị đoạn tận vô minh và ái dục dù làm thiện cũng không có quả phúc 
/ C. Hai câu trên đều đúng 

/ D. Hai câu trên đều sai

TT Tuệ Quyền cho đáp án câu 2 là C


No comments:

Post a Comment