Monday, January 4, 2016

Bài học. Thứ Ba ngày 5-1-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền

Chương Ba Pháp
XV. Phẩm Cát Tường

141.- Không Thiện

- Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục. Thế nào là ba?

Với thân làm không thiện, với lời nói không thiện, với ý nghĩ không thiện, đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục.

Ðầy đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, được sanh lên cõi trời. Thế nào là ba?

Với thân làm thiện, với lời nói thiện, với ý nghĩ thiện, đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, được sanh lên cõi trời.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
  Thảo luận  :1. Xin cho biết lợi ích của cả hai cách trình bày : lược thuyết và quảng thuyêt .TT Pháp Tân

 Thảo luận  :2. Cha mẹ dạy con bằng roi vọt có tạo thân nghiệp bất thiện chăng?- TT Pháp Tân


Thảo luận  3. Có chăng trường hợp "khẩu xà tâm Phật" (lời hung ác nhưng tâm rất hiền thiện)? ĐĐ Pháp Tín


 IIIĐố Vui
Câu hỏi 1. Nói ba nghiệp thân, khẩu, ý thì nghiệp nào khó làm cho tốt đẹp hiền thiện?
 A. Thân nghiệp. Vì mang tính cụ thể 
/ B. Khẩu nghiệp. Vì miệng dễ nói điều bất thiện 
/ C. Ý nghiệp. Vì tâm ý khó lường
 / D. Tuỳ vào thói quen (thường thân y duyên) của mỗi người

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án câu 1 là D

 Câu hỏi 2. Một người do lý do gì đó muốn "thanh tịnh hoá tam nghiệp" thì nên làm điều nào sau đây?
 A. Phát nguyện thọ trì học giới /
 B. Dùng phép phản tỉnh để an trú trong thiện pháp 
/ C. Thắp sáng chánh niệm 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu  Số 2 .D .

Câu hỏi 3. Điều nào sau đây khiến chúng ta giữ gìn thân khẩu ý tốt đẹp?
 A. Thấy được hệ quả tai hại của thân ác, khẩu ác, ý ác
 / B. Thấy được lợi lạc của tam nghiệp hiền thiện 
/ C. Tin rằng khi ba nghiệp thanh tịnh thì bản thân sẽ gần với Phật hơn
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án câu  3 là D


No comments:

Post a Comment