Friday, January 22, 2016

Bài học. Thứ Bảy ngày 23-1-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Tân

Chương Ba Pháp
XVI. Phẩm Lõa Thể

155.- Tà Hạnh Trong Dục Vọng

- Ðầy đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục. Thế nào là ba?

Tự mình tà hạnh trong dục vọng, khích lệ người khác tà hạnh trong dục vọng, tùy hỷ sự tà hạnh trong dục vọng. Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục.

Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy được sanh thiên giới. Thế nào là ba?

Tự mình từ bỏ tà hạnh trong dục vọng, khích lệ người khác từ bỏ tà hạnh trong dục vọng, tùy hỷ sự từ bỏ tà hạnh trong dục vọng. Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, được sanh thiên giới.II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
thảo luận câu : 1. Làm thế nào để tâm không vui theo điều ác quấy? - TT Tuệ Siêu 

thảo luận câu :  2. Những luật định về "tà hạnh trong các dục" trong luật đời và luật đạo có gì khác biệt? - ĐĐ Nguyên Thông 


  thảo luận câu :3. Quan hệ đồng tính có được gọi là "tà hạnh trong các dục" theo Phật Pháp chăng? - TT Pháp Tân 

4. TT Tuệ Quyền chia sẻ thêm về bài học IIIĐố Vui
  Câu hỏi 1. Điều nào sau đây có thể giúp chúng ta giữ tâm "đoan chính" đối với những buồn vui trong cuộc sống?
 A. Trang nghiêm tâm ý bằng sự thờ kính Tam Bảo 
/ B. Thường thân cận và đàm luận với bậc thiện trí 
/ C. Suy niệm lý nhân quả nghiệp báo
 / D. Cả ba điều trên đều đúng

 TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 1: D 

Câu 2. Theo Phật pháp thì sự quan hệ nào sau đây thuộc được xem là "tà hạnh trong các dục"? 
 A. Quan hệ thể xác với người có bảo hộ (vì dưới tuổi thành niên)
 / B. Quan hệ thể xác với người có ràng buộc (trong hôn nhân) 
/ C. Quan hệ thể xác với người được bảo vệ bởi pháp luật (như hành động đi ngược lại sự đồng thuận của đương sự) 
/ D. Cả ba điều trên đúng

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 2 :  D .

Câu  3. Điều nào dưới dây KHÔNG HẲN ĐÚNG theo Phật Pháp khi nói về tà dâm? 
 A. Chỉ có quan hệ thể xác trong hôn nhân mới được chấp nhận 
/ B. Chỉ có quan hệ với người khác giới tính mới được xem là hợp đạo 
/  C. Chi có quan hệ thể xác với mục đích là nối dõi tông đường mới được chấp nhận
 / D. Cả ba điều trên đều không có trong Phật Pháp


ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 3 : D .


No comments:

Post a Comment