Friday, January 29, 2016

Bài học. Thứ Bảy ngày 30-1-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Tân

Chương Bốn Pháp
I. Phẩm Bhandagana

(II) (2) Rời Khỏi

1.- Người không thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, được gọi là bị rời khỏi pháp luật này. Thế nào là bốn?

Không thành tựu Thánh giới, này các Tỷ-kheo, được gọi là bị rời khỏi pháp luật này. Không thành tựu Thánh Thiền định, này các Tỷ-kheo, ... không thành tựu Thánh Trí tuệ, này các Tỷ-kheo ... không thành tựu Thánh giải thoát, này các Tỷ-kheo, được gọi là bị rời khỏi pháp luật này.

Không thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, được gọi là bị rời khỏi pháp luật này.

2. Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, được gọi là không rời khỏi pháp luật này. Thế nào là bốn?

3. Thành tựu Thánh giới, này các Tỷ-kheo, được gọi là không rời khỏi pháp luật này. Thành tựu Thánh định, này các Tỷ-kheo, ... thành tựu Thánh Trí tuệ, này các Tỷ-kheo ... thành tựu Thánh giải thoát, này các Tỷ-kheo, được gọi là không rời khỏi pháp luật này.

Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, được gọi là không rời khỏi pháp luật này.

Sau khi chết họ rơi
Bị rơi họ tham ái
Do vậy họ trở lại
Một lần nữa tái sanh
Ðã làm việc phải làm
Ðã thích việc đáng thích
Người ấy được an lạc 
Do an lạc đưa đếnII. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận câu 1. Quan niệm cho rằng "Phật Pháp có tám muôn bốn ngàn pháp môn", tam học (giới, định, tuệ) chỉ là một trong những pháp môn đó vậy tam học có phải là pháp tu chánh yếu trong Phật Pháp? TT Pháp Đăng

Thảo luận câu 2. Có câu "giới năng sanh định. định năng sanh tuệ" vậy thì phải chăng chỉ cần tu giới thì định và huệ tất nhiên sẽ tự sanh khởi? ĐĐ Nguyên Thông

Thảo luận câu 2. Có câu "giới năng sanh định. định năng sanh  tuệ" vậy thì phải chăng chỉ cần tu giới thì định và huệ tất nhiên sẽ tự sanh khởi? ĐĐ Nguyên Thông

Thảo luận câu 3. Phải chăng giới, định, tuệ trong tam học đều có chung mục đích là giải thoát? TT Tuệ Quyền


 IIIĐố Vui
 Câu hỏi 1. Câu nào sau đây được xem là phù hợp với Tam Tạng Pali?
 A. Trọng tâm của những gì Đức Phật dạy là sự khổ và sự thoát khổ 
/ B. Toàn bộ Phật Pháp có thể gói gọn trong tứ đế: Sự thật về khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ, con đường đưa đến diệt khổ.
 / C. Con đường diệt khổ chính là bát chánh đạo hay tam học 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

TT PháĐăng cho đáán câu 1 là D

  Câu 2. Thuật ngữ nào sau đây có nghĩa tương đồng với những từ vựng được nêu ra ở đây? 
A. Samàdhi
 / B. Tam muội 
/ C. Định học
 / D. Cả ba từ vựng trên đồng nghĩa

TT Pháp Tân cho đáán câu 2 là D

 Câu 3. Chúng ta thường nghe cụm từ "cứu cánh của người tu Phật giác ngộ giải thoát" vậy câu nào sau đây là chính xác? 
A. Giác ngộ chính là "tuệ" trong tam học 
/ B. Giác ngộ là sự giải thoát tối hậu 
/ C. Hai câu A và B đều sai 
/ D. Hai câu A và B đều đúng

TT GiáĐẳng và TT PháĐăng cho đáán câu 3 là C


No comments:

Post a Comment