Thursday, January 14, 2016

Bài học. Thứ Sáu ngày 14-1-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín

Chương Ba Pháp
XV. Phẩm Cát Tường

150.- Buổi Sáng Tốt Ðẹp


- Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi sáng, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi sáng tốt đẹp. Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi trưa, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi trưa tốt đẹp. Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi chiều, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi chiều tốt đẹp.

Vầng sao lành, điều lành
Rạng đông lành, dậy lành
Sát-na lành, thời lành
Cúng dường bậc Phạm hạnh
Thân nghiệp chánh, lời chánh
Ý nghiệp chánh, nguyện chánh
Làm các điều chơn chánh
Thì được lợi an lạc 
Lớn mạnh trong Phật giáo
Hãy không bệnh an lạc
Cùng tất cả bà con.II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
 :1. Xin giảng về ý nghĩa của chánh kinh theo bản sớ giải - TT Tuệ Siêu


2. TT Giác Đẳng chia sẻ thêm về bài học


 IIIĐố Vui

No comments:

Post a Comment