Thursday, January 28, 2016

Bài Học. Thứ Sáu ngày 29-1-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín

Chương Bốn Pháp
I. Phẩm Bhandagana

(I) (1) Giác Ngộ

Như vậy, tôi nghe:

Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vajji, tại làng Bhanda. Tại đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo:

- Này các Tỷ-kheo.

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:

2.- Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, không thể nhập bốn pháp, như vậy phải chạy dài, luân chuyển trong một thời gian dài, đối với Ta và đối với các Thầy! Thế nào là bốn?

3. Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, không thể nhập Thánh giới, như vậy phải chạy dài, phải luân chuyển trong một thời gian dài, đối với Ta và đối với các Thầy. Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, không thể nhập Thánh định, ... Thánh tuệ, ... Thánh giải thoát, như vậy phải chạy dài, phải luân chuyển trong một thời gian dài, đối với Ta và đối với các Thầy.

4. Này các Tỷ-kheo, khi nào Thánh giới này được giác ngộ, được thể nhập; Thánh tuệ được giác ngộ, được thể nhập; Thánh định được giác ngộ, được thể nhập; Thánh giải thoát được giác ngộ, được thể nhập; hữu ái được chặt đứt, dây cột của hữu được đoạn tận, nay không còn tái sanh.

5.-Thế Tôn nói như vậy. Thiện Thệ sau khi nói vậy xong, bậc Ðạo sư lại nói thêm:

Giới, Thiền định, Trí tuệ
Với giải thoát vô thượng
Gotama danh xưng
Giác ngộ những pháp này
Ðức Phật thắng tri chúng
Thuyết pháp cho Tỷ-kheo 
Ðạo sư đoạn tận khổ
Bậc Tuệ nhãn tịch tịnh.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.

Thảo luân 1. Niềm tin "có những bậc thánh" có tác dụng gì với cuộc sống của chúng ta? - TT Pháp Tân 
Thảo lun 2. Phải chăng sự tôi luyện, tụ tập luôn cần có kỷ luật? - TT Pháp Tân 

Thảo luận 3. TT Giác Đẳng chia sẻ thêm phần thảo luận


 IIIĐố Vui
Câu hỏi 1. Sự khác biệt nào sau đây giữa phàm và thánh được xem là chính xác theo Phật Pháp? 
A. Thánh giới, thánh định, thánh tuệ, thánh giải thoát cần được tu tập đúng phương pháp mới thành tựu 
/ B. Con đường của bậc thánh cuối cùng đạt được giải thoát 
/ C. Pháp của bậc thánh không có sự mâu thuẩn giữa đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối 
/ D. Cả ba điều trên đều chính xác

 ĐĐ Pháp Tin cho đáp án Câu 1.D.

 Câu 2. Giới của bậc thánh bao gồm điều nào sau đây?
 A. Làm nền tảng cho định
 / B. Gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng 
/ C. Tương ưng với chi phần khác của bát chánh đạo 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng


 ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 2 : D .

No comments:

Post a Comment