Tuesday, January 19, 2016

Bài học. Thứ Tư ngày 20-1-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

Chương Ba Pháp
XVI. Phẩm Lõa Thể

153.- Sát Sanh


- Ðầy đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục. Thế nào là ba?

Tự mình sát sanh, khích lệ người khác sát sanh, tùy hỷ sự sát sanh. Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục.

Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy được sanh thiên giới. Thế nào là ba?

Tự mình từ bỏ sát sanh, khích lệ người khác từ bỏ sát sanh, tùy hỷ sự từ bỏ sát sanh. Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, được sanh thiên giới.II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
thảo luận câu : 1.  Đức hiếu sanh trong văn hoá Trung Hoa, Việt Nam khác biệt thế nào với tinh thần bất hại (ahimsa) trong Phật Pháp? - TT Pháp Tân 

 thảo luận câu :  2. Phóng sanh, trong cách thường làm, có những gì hợp và không phù hợp với Phật Pháp? - ĐĐ Pháp Tín 


 thảo luận câu :  3. Phải chăng tránh sát sanh dễ hơn trách không hoan hỷ với sát sanh? - ĐĐ Nguyen Thong  IIIĐố Vui
Câu 1. Một hành động gọi là sát sanh trong giới luật phải có yếu tố nào sau đây? 
A. Đối tượng là chúng sanh có thức tánh và BIẾT đối tượng có thức tánh 
/ B. Có ý giết hại và có cố thực hiện hành động sát hại
 /  C. Chúng sanh bị chết do sự cố ý đó 
/ D. Hội đủ cả ba câu trên

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 1 : D  .

 Câu 2. Phóng sanh, ban bố sự sống, có thể thực hiện tốt trong tinh thần của người Phật tử bằng hành động nào sau đây?
 A. bố thí thực phẩm 
/ B. Tránh gây tổn thương cho tha nhân 
/C. Cứu giúp lúc khốn cùng 
/ D. Cả ba điều trên đều đúng

TT Pháp Đăng  cho đáp án Câu Số 2 D

 Câu  3. Cách nào sau đây có thể được xem là tốt nhất để không sát sanh, khen ngợi sát sanh và vui với sự sát sanh?
 A. Tránh xa lò sát sanh 
/ B. Thường huân tu tâm từ và tâm bi
 / C. Sống ở xứ thực phẩm dư thừa 
/ D. Chấp nhận một tín ngưõng hay tôn giáo

 TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 3 : D . 


No comments:

Post a Comment