Saturday, February 27, 2016

Bài học. Chủ Nhật ngày 28-2-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng
1-10 Các Vị Tỷ Kheo

1. - Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học tập, tối thắng là Ràhula.

2. Trong các vị đệ tử... xuất gia vì lòng tin, tối thắng là Ratthapàla.

3. Trong các vị đệ tử... đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, tối thắng là Kunda Dhàna.

4. Trong các vị đệ tử... đầy đủ biện tài, tối thắng là Vangìsa.

5. Trong các vị đệ tử... dễ mến toàn diện, tối thắng là Upasena Vangantaputta.

6. Trong các vị đệ tử... sửa soạn chỗ ngồi, chỗ nằm, tối thắng là Dabba Mallaputta.

7. Trong các vị đệ tử... được chư Thiên ái mộ, tối thắng là Pilindavaccha.

8. Trong các vị đệ tử... có thắng trí mau lẹ, tối thắng là Bàhiva Dàructriya.

9. Trong các vị đệ tử... thuyết giảng vi diệu, tối thắng là Kumara Kassapa.

10. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được vô ngại giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Màhàkotthita.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.

thảo luận câu 1. Phải chăng theo Phật Pháp thì sự trổ quả của nghiệp không có chuyện "lấy cái nầy bù cái kia"? ĐĐ Pháp Tín 

Thảo luận câu 2. Lời nói chia rẽ thường dễ xẩy ra trong đời sống, chúng ta làm gì để tránh điều nầy? ĐĐ Pháp Tín 


 thảo luận câu 3. Một số người quan niệm rằng đi tu mà có nhiều phước thì khó tu có đúng chăng? ĐĐ Pháp Tín 


 III. Đố Vui
Trắc nghiệm 1. Câu nào sau đây không đúng với Phật Pháp?
 A. Quả của nghiệp luôn luôn tương ứng với hành vi tạo tác
 / B. Khi mình trả hết nghiệp bất thiện đã tạo thì đời sống sẽ thảnh thơi
 / C. Quả của nghiệp là một trong những điều bất khả tư nghì 
/ D. Tất cả nghiệp luân hồi dù tốt hay xấu đều do vô minh và ái chi phối

TT Tuệ Quyền cho đáp án câu 1 là B

 Câu Trắc nghiệm 2.  Điều nào sau đây giúp chúng ta tránh được nghiệp chia rẽ?
 A. Thường nói lời hoà hợp 
/ B. Bớt bàn những điều có tính cách đàm tiếu 
/ C. Luôn tự nhắc bản thân tránh về quả khổ của lời nói lưỡng thiệt 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ Quyền cho đáp án câu 2 la D

Trắc nghiệm 3. Những điều nào sau đây được xem là "hữu phước" đối với người xuất gia?
 A. Xuất gia dễ dàng
 / B. Có được thầy là bậc minh sư
 / C. Không thiếu tốn trong vật dụng
 / D. Cả ba câu trên đều đúng


TT Tuệ Quyền cho đáp án câu 3 là D

No comments:

Post a Comment