Saturday, February 6, 2016

Bài học. Chủ Nhật ngày 7-2-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng
1-10 Các Vị Tỷ Kheo

1. - Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học tập, tối thắng là Ràhula.

2. Trong các vị đệ tử... xuất gia vì lòng tin, tối thắng là Ratthapàla.

3. Trong các vị đệ tử... đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, tối thắng là Kunda Dhàna.

4. Trong các vị đệ tử... đầy đủ biện tài, tối thắng là Vangìsa.

5. Trong các vị đệ tử... dễ mến toàn diện, tối thắng là Upasena Vangantaputta.

6. Trong các vị đệ tử... sửa soạn chỗ ngồi, chỗ nằm, tối thắng là Dabba Mallaputta.

7. Trong các vị đệ tử... được chư Thiên ái mộ, tối thắng là Pilindavaccha.

8. Trong các vị đệ tử... có thắng trí mau lẹ, tối thắng là Bàhiva Dàructriya.

9. Trong các vị đệ tử... thuyết giảng vi diệu, tối thắng là Kumara Kassapa.

10. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được vô ngại giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Màhàkotthita.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.

 Thảo luận 1: Tại sao có những người rất hiếu học trong khi những người khác thì không? TT Pháp Tân

Thảo luận 2: Một người đi tu mà có được thầy tổ là bậc chân tu thạc đức có phải do hữu duyên, hữu phước? TT Pháp Tân


 Thảo luận 3. Phải chăng theo Phật Pháp thì "hành" vẫn là "học"? - TT Tue Sieu


 III. Đố Vui
 câu hi 1: Điều nào sau đây biểu hiện tinh thần hiếu học ở một người? 
A. Kính trọng thầy
 / B. Quý kinh sách
 / C. Ưa thảo luận những gì mình học
 / D. Cả ba điều trên
TT Tuệ Siêu cho đáp án la D

Câu hỏi 2. Những hạnh nghiệp nào sau đây là nhân sanh trí tuệ?
 A. Thường lui tới những bậc chân tu tham vấn thế nào là thiện, là bất thiện
 / B. Trợ duyên cho người khác tu học 
/ C. Biết "mài dũa" trí tuệ với cách nhìn theo nhân quả
 / D. Cả ba câu trên
ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án câu 2 là D

No comments:

Post a Comment