Monday, February 29, 2016

Bài học. Thứ Ba ngày 1-3-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền

Chương Bốn Pháp
II. Phẩm Hành

(V) (15) Thi Thiết

- Này các Tỷ-kheo, có bốn thi thiết tối thượng này. Thế nào là bốn?

Tối thượng trong những kẻ có tự ngã, này các Tỷ-kheo, tức là Ràhu, A-tu-la vương. Tối thượng trong các vị thọ hưởng các dục, này các Tỷ-kheo, tức là vua Mandhàtà. Tối thượng trong các vị có quyền lực tối thắng, này các Tỷ-kheo, tức là ác Ma. Trong thế giới chư Thiên, Ác ma, Phạm thiên, cùng với các Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, này các Tỷ-kheo, Như Lai được gọi là tối thượng, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác.

Này các Tỷ-kheo, có bốn sự thi thiết tối thượng này.

Ràhù là tối thượng
Trong các vị tự ngã
Mandhàtà tối thượng
Trong các vị hưởng dục
Màrà là tối thượng
Giữa những bậc uy quyền
Với thần túc danh xưng
Vị ấy được chói sáng
Phía trên, ngang phía dưới
Khắp sanh thú ở đời 
Trong thế giới chư Thiên
Phật được gọi tối thượng.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận câu 1 :  Tại sao Ác Ma có đại tội , mà sao lại là Đức Phật tương lai ? - TT Tuệ Siêu


Thảo luận câu 2: sự chướng duyên khi Duc The Ton sap thanh đạo Ma Vuong đên quấy nhiễu Ngài , là do thử lòng Người tu . Hay là do 1 nhân duyên nao trong qua khư? - ĐĐ Pháp Tín

 IIIĐố Vui

No comments:

Post a Comment