Thursday, February 25, 2016

Bài học. Thứ Sáu ngày 26-2-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín

Chương Bốn Pháp
II. Phẩm Hành

(III) (13) Chánh Cần

- Này các Tỷ-kheo, có bốn chánh cần này. Thế nào là bốn?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp từ trước chưa sanh không được sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm; với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh ra được diệt trừ, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm; với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh được sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm; với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm; này các Tỷ-kheo, đây là bốn chánh cần.

Với các pháp chánh cần
Chúng chinh phục Ma giới
Không dính chúng vượt qua
Sợ hãi về sanh tử
Hoan hỷ ly dục vọng
Chúng thắng Ma, Ma quân
Mọi lực namuci
Chúng thoát ly, an lạc.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
 Thảo luận câu 1: Phải chăng tinh tấn trong Phật Pháp đi với nhận thức thời gian tính 'đã, đang, sẽ"? TT Pháp Tân 
  Thảo luận câu 2. Làm thế nào để nhận biết trạng thái tâm đang có là thiện hay bất thiện? (thí dụ như sự siêng năng quá độ có nên xem là thiện pháp?)  ĐĐ Pháp Tín
 IIIĐố Vui
Câu  Trắc nghiệm 1. Câu nào sau đây hàm ý pháp chánh cần? 
A. Ghi nhận rõ những gì đang sanh khởi ở thân và tâm 
/ B. Phân biệt rõ những gì đang sanh khởi là thiện hay bất thiện 
/ C. Có thái độ rõ ràng nên làm gì với pháp thiện và pháp bất thiện 
/ D. Hồi quán biết những bất thiện pháp đã sanh nay không còn nữa

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án câu 1 là C

Câu  Trắc nghiệm   2. Trường hợp nào sau đây thiện pháp trở thành chướng ngại?
 A. Thiện pháp là pháp vướng mắc (quá hoan hỷ với điều nào đó nên trụ lại không đi tới)
 / B. Thiện pháp tăng thịnh quá độ tạo nên sự mất quân bình 
/ C. Thiện pháp không thích hợp với pháp tu tập (như quá bận rộn với chuyện xây dựng chùa tháp ...) 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng


TT Pháp Tân cho đáp án câu 2 là D 

u Trắc nghiệm 3. "Khả năng nhìn lại" giúp hành giả nhận thức điều nào sau đây:
 A. Sự sanh và diệt 
/ B. Danh và sắc 
/ C. Nguyên nhân và hệ quả 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Tân cho đáp án câu 3 là D

No comments:

Post a Comment