Thursday, February 4, 2016

Bài học. Thứ Sáu ngày 5-2-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín

Chương Bốn Pháp
I. Phẩm Bhandagana

(V) (5) Thuận Dòng

1.- Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, hiện hữu có mặt ở đời. Thế nào là bốn? Hạng người đi thuận dòng, hạng người đi nghịch dòng, hạng người tự đứng lại, vị Bà-la-môn đã vượt qua đến bờ biên kia, đứng trên đất liền.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người đi thuận dòng? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thọ hưởng các dục và làm các nghiệp ác. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người đi thuận dòng.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người đi ngược dòng? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không thọ hưởng các dục, không làm ác nghiệp, với khổ, với ưu, nước mắt đầy mặt, khóc than, sống Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người đi ngược dòng.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người tự đứng lại?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người do diệt tận năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, tại đấy nhập Niết-bàn, không còn trở lại đời ấy nữa. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người tự đứng lại.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Bà-la-môn đã vượt qua đến bên bờ kia, đứng trên đất liền?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người do hoại diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Bà-la-môn đã vượt qua đến bờ bên kia, đứng trên đất liền.

Bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời.

2.

Những ai sống ở đời 
Không chế ngự các dục
Không từ bỏ ly tham
Thọ hưởng các dục vọng
Họ đi đến sanh già
Ðến rồi lại đến nữa
Bị khát ái trói buộc
Họ đi thuận dòng đời
Do vậy bậc có trí
Ở đời, trú chánh niệm
Không thọ hưởng các dục
Không hành trì điều ác
Dầu chịu sự khổ đau
Từ bỏ các dục vọng
Họ được gọi hạng người 
Ði ngược lại dòng đời.

3.

Những ai quyết đoạn tận 
Năm phiền não kiết sử
Bậc hữu học viên mãn
Không còn bị thối thất
Ðạt được tâm điều phục
Các căn được định tĩnh
Vị ấy được gọi là
Người đã tự đứng lại
Ðối các pháp thắng liệt
Vị ấy được giác tri
Ðã được quét, quạt sạch
Các pháp được chấm dứt
Vị ấy bậc trí giả
Phạm hạnh được thành tựu 
Ðược tên gọi danh xưng
Bậc đã đi đến nơi
Chỗ tận cùng thế giới 
Bậc đã đến bờ kia.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1. Dựa trên ý nghĩa của bài kinh hôm nay thì sự an lạc có phải là tiêu chí của người tu tập chăng? - TT Pháp Tân 


  Thảo luận câu 2. Sống" xuôi dòng" đưa chúng ta về đâu? - DD Nguyên Thông

 Thảo luận 3. "Sống ngược dòng' trong bài kinh hôm nay có đồng nghĩa với sự sống "đi ngược lại với tự nhiên"? TT Pháp Tân 

Thảo luận 4 - TT Giác Đẳng chia sẻ thêm  IIIĐố Vui
 Câu 1. Chữ thuận dòng hay xuôi dòng trong bài kinh nầy chỉ ccho điều nào sau đây?
A. Thị hiểu
/B. Thói quen
/C. Sự buông thả
/D. Cả ba câu trên đều đúng

 TT Pháp Tân cho đáp án Câu 1.D.


  Câu hỏi 2. Điều nào sau đây có thể gọi là "hiểm hoạ" của khuynh hướng sống xuôi dòng? 
A. Bản thân không được tôi luyện 
/ B. Tuệ giác không được thắp sáng
 / C. Không có nơi nương nhờ khi cái chết đến 

/ D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án câu 2 là D

No comments:

Post a Comment