Tuesday, February 23, 2016

Bài học. Thứ Tư ngày 24-2-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng và TT Pháp Tân

Chương Bốn Pháp
II. Phẩm Hành

(II) (12) Chế Ngự

- Này các Tỷ-kheo, hãy sống đầy đủ giới, đầy đủ giới bổn Pàtimokkha, được chế ngự với sự chế ngự của Pàtimokkha. Hãy sống đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Ðã sống đầy đủ giới, này các Tỷ-kheo, đầy đủ giới bổn Pàtimokkha, đã được chế ngự với sự chế ngự của Pàtimokkha, sống đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp, còn có gì cần phải làm thêm nữa?

Nếu Tỷ-kheo trong khi đi, tham, sân, si được từ bỏ, hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi được từ bỏ, tinh cần, tinh tấn, không có thụ động, niệm được an trú không có thất niệm, thân được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Này các Tỷ-kheo, nếu các Tỷ-kheo khi đang đi có sở hành như vậy; vị ấy được gọi là người có nhiệt tâm, có xấu hổ, liên tục thường hằng tinh cần, tinh tấn, siêng năng.

Nếu Tỷ-kheo trong khi đứng, ... nếu Tỷ-kheo trong khi ngồi ... nếu Tỷ-kheo trong khi nằm thức, tham, sân, si được từ bỏ ... hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi được đoạn tận , tinh cần, tinh tấn, không có thụ động, niệm được an trú không có thất niệm, thân được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Này các Tỷ-kheo, nếu các Tỷ-kheo khi đang thức có sở hành như vậy; vị ấy được gọi là người có nhiệt tâm, có xấu hổ, liên tục thường hằng tinh cần tinh tấn, siêng năng.

Ði đứng biết tự chế
Ngồi nằm biết tự chế
Tỷ-kheo biết tự chế
Khi co tay, duỗi tay
Phía trên, ngang cùng khắp
Xa cho đến cùng tột
Bất cứ sanh thú nào
Ở tại thế giới này
Khéo quán sát sanh diệt
Của tất cả pháp uẩn
Tâm chỉ tịnh chánh hạnh
Thường xuyên chuyên học tập 
Liên tục, hằng siêng năng
Tỷ-kheo được gọi vậy.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.

 Thảo luận câu 1. Có thật chăng sống trong mộng vui hơn sống trong thực tại? IIIĐố Vui
Câu hỏi 1. Không tích cực chánh niệm thì tâm chúng ta sẽ thế nào? 
A. Thoải mái 
/ B. Phiền não ngự trị 
/ C. Được tự nhiên không gượng gạo 
/ D. Tâm có nhiều sức sáng tạo

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án câu 1 là B

Câu hỏi 2. Điều nào sau đây có thể làm được với người hướng sự chú ý vào sinh hoạt hằng ngày?
 A. Ngồi xuống để nhìn vào tham, sân, si đang có
 / B. Làm việc gì đó, như quét nhà, chậm rãi hơn với tất cả ý thức mình đang làm gì
 / C. Thỉnh thoảng chú ý hơi thở ra vô
 / D. Cả ba điều trên đều đúng

TT Tuệ Quyền cho đáp án câu 2 là D


No comments:

Post a Comment