Sunday, March 20, 2016

Bài học. Chủ Nhật Ngày 20-3-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng
1-10 Các Vị Tỷ Kheo

1. - Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học tập, tối thắng là Ràhula.

2. Trong các vị đệ tử... xuất gia vì lòng tin, tối thắng là Ratthapàla.

3. Trong các vị đệ tử... đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, tối thắng là Kunda Dhàna.

4. Trong các vị đệ tử... đầy đủ biện tài, tối thắng là Vangìsa.

5. Trong các vị đệ tử... dễ mến toàn diện, tối thắng là Upasena Vangantaputta.

6. Trong các vị đệ tử... sửa soạn chỗ ngồi, chỗ nằm, tối thắng là Dabba Mallaputta.

7. Trong các vị đệ tử... được chư Thiên ái mộ, tối thắng là Pilindavaccha.

8. Trong các vị đệ tử... có thắng trí mau lẹ, tối thắng là Bàhiva Dàructriya.

9. Trong các vị đệ tử... thuyết giảng vi diệu, tối thắng là Kumara Kassapa.

10. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được vô ngại giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Màhàkotthita.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1. Sắp xếp việc cư trú, ẩm thực, sinh hoạt của hội chúng tu tập trong chùa có phức tạp chăng? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận 2. Chư tăng có thể dùng pháp "úp bát với một cư sĩ" , ngược lại các vị cư sĩ có thể làm gì với một vị tăng không xứng đáng? - TT Tue Sieu


Thảo luận 3. Phải chăng tính ích kỷ làm hỏng nhiều thiện pháp, thiện sự? ĐĐ Pháp Tín  III. Trắc Nghiẹm
Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây là điểm tế nhị trong sự phân bố ẩm thực, cư trú, chấp tác cho hội chúng trong một đạo tràng?
 A. Làm thế nào để tránh sự thiên vị
 / B. Làm thế nào để thích hợp cho từng cá nhân 
/ C. Làm thế nào để ứng hợp với Phật pháp
 / D. Cả ba điều trên

TT Tu Quyn cho đáán câu 1 là D

Trắc nghiệm 2. Điều nào sau đây được xem là đúng với Phật Pháp? 
A. Phục vụ là một trong mười phước hạnh (punnakiriyavatthu) 
/ B. Sống vị lợi ích chúng là con đường dẫn đến thiên giới thậm chí sanh là thiên chủ Đế Thích
 / C. Vị tha là một trong những nền tãng căn bản của bồ tát hạnh
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 2 : .D

Thảo luận 3. Người nào sau đây được xem là ích kỷ?
 A. Người lãnh đạo quốc gia đặt nặng quyền hành của mình hơn là lợi ích dân chúng 
/ B. Người buôn bán chỉ biết nghĩ đến lợi của mình hơn là khách hàng 
/ C. Người chồng chỉ biết làm sao vừa ý mình hơn là nghĩ tới cảm giác người vợ 

/ D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 3 : .D

No comments:

Post a Comment