Saturday, March 5, 2016

Bài học. Chủ Nhật ngày 6-3-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng
1-10 Các Vị Tỷ Kheo

1. - Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học tập, tối thắng là Ràhula.

2. Trong các vị đệ tử... xuất gia vì lòng tin, tối thắng là Ratthapàla.

3. Trong các vị đệ tử... đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, tối thắng là Kunda Dhàna.

4. Trong các vị đệ tử... đầy đủ biện tài, tối thắng là Vangìsa.

5. Trong các vị đệ tử... dễ mến toàn diện, tối thắng là Upasena Vangantaputta.

6. Trong các vị đệ tử... sửa soạn chỗ ngồi, chỗ nằm, tối thắng là Dabba Mallaputta.

7. Trong các vị đệ tử... được chư Thiên ái mộ, tối thắng là Pilindavaccha.

8. Trong các vị đệ tử... có thắng trí mau lẹ, tối thắng là Bàhiva Dàructriya.

9. Trong các vị đệ tử... thuyết giảng vi diệu, tối thắng là Kumara Kassapa.

10. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được vô ngại giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Màhàkotthita.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.

 Thảo luận câu 1. Những bài thi kệ, ca vịnh (gàthà) trong Tam Tạng kinh điển có nhiều ở mức độ đáng kể không?TT Tuệ Siêu

Thảo luận 2. Những bài thi kệ trong tiếng Phạn có giúp ích cho việc học thuộc lòng nhưng trong ngôn ngữ Việt? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận 3. Sự diễn giảng Phật Pháp có cần thiết mang hình thức "khô khan" chăng? TT Pháp Tân

Thảo luận 3. Khả năng sử dụng thiện xảo ngôn ngữ giúp ích thế nào cho việc hoằng pháp? - ĐĐ Nguyên Thông


Thảo luận câu 4: Thảo luận 4. Phải chăng những kẻ đa tài thường thì đa tình? TT Pháp Đăng 


 III. Đố Vui
Trắc nghiệm 1. Quyển kinh nào sau đây chứa đựng hoàn toàn là kệ ngôn (gàthà)? 
A. Kinh Tập (Suttanipàta)
 / B.  Kinh Pháp Cú (Dhammapada) 
/ C. Kinh Cảm Hứng Ngữ (Udàna) 
/ D. Kinh Trung Bộ (Majjhimanikàya)

DD Pháp Tín: Đáp án câu 1=B

Trắc nghiệm 2. Điều nào sau đây được xem là có xẩy ra trong lịch sử văn hoá Phật giáo? 
A. Văn vần có vị trí quan trọng trong văn học truyền khẩu
 / B. Thiền Tông Trung Hoa và Nhật Bản chứa đựng nhiều bài kệ vì đặc tính hàm xúc 
/ C. Thi ca dễ đi vào lòng đối với đại chúng nhất là giới bình dân
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Đăng: Đáp án câu 2: D

Trắc nghiệm 3. Phật Pháp có đặc biệt nói về luân hồi sanh tử chăng?
 A. Không có sinh tử thì không nói về giá trị của Niết Bàn 
/ B. Túc mạng minh khẳng định là có kiếp trước kiếp sau
 / C. Cả hai câu trên đều sai/
 D. Cả hai câu A và B đều đúng


TT Pháp Tân Đáp án câu 3: D

No comments:

Post a Comment