Tuesday, March 15, 2016

Bài học. Thứ Ba ngày 15-3-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền

Chương Bốn Pháp
III. Phẩm Uruvelà

(V) (25) Phạm Hạnh

1.- Phạm hạnh được sống, này các Tỷ-kheo, không vì mục đích lừa dối quần chúng, không vì mục đính mơn trớn quần chúng, không vì mục đích được lợi ích về lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, không vì mục đích được lợi ích thoát khỏi lời phê bình bàn tán, không với ý nghĩ: "Mong quần chúng biết Ta như vậy". Và này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh này được sống với mục đích được chế ngự, với mục đích đoạn tận, với mục đích ly tham, với mục đích đoạn diệt.

2.

Với mục đích chế ngự,
Với mục đích đoạn tận, 
Là đời sống Phạm hạnh,
Tránh xa lời nói suông,
Thế Tôn đã tuyên bố,
Ði đến nhập Niết-bàn,
Con đường này được đi,
Bởi đại nhân, đại sĩ,
Ai dấn bước thực hành,
Ðúng như lời Phật dạy,
Sẽ chấm dứt khổ đau,
Làm theo Ðạo Sư dạy.II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
thảo luận câu : 1. Điều gì để nói là thành tựu đáng có của đời sống xuất gia? - TT Tuệ Siêu 

thảo luận câu : 2. Tại sao Đức Phật có lần dạy rằng trong các nghề nuôi mạng thì thấp hèn nhất là đi ăn xin trong lúc chư tăng sống bằng hạnh khất thực? - TT Tuệ Quyền 


Thảo luận 3. Nếu giảng Phật Pháp đúng đắn mà mất lòng người nghe (thí dụ người cư sĩ thích cúng sao giải hạn chẳng hạn) thì người xuất gia nên làm gì? - TT Phap Dang) IIIĐố Vui
Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây dẫn đến sự tiêu hoại của Đạo Phật trên thế gian?
 A. Ngươi cư sĩ đi chùa không tha thiết với pháp của Phật 
/ B. Người xuất gia chỉ muốn là vui lòng người cư sĩ bằng phương cách không đúng theo Phật Pháp 
/ C. Mục đích tạo lập ngôi chùa chỉ để thu hút khách thập phương 
/ D. Cả điều trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số  1: D .

Trắc nghiệm 2. Những điều nào sau đây cả hai giới xuất gia và cư sĩ nên tránh?
 A. Người cư sĩ đặt nặng quan hệ cá nhân đối với chư tăng
 / B. Sinh hoạt trong chùa trọng giàu khinh nghèo 
/ C. Trong các buổi lễ nặng về nghi thức mà xem nhẹ chuyện thuyết giảng Phật Pháp
 / D. Cả cả câu trên

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 2: D
Trắc nghiệm 3. Người cư sĩ có nên biết rõ về những khía cạnh chính yếu của đời sống xuất gia?
 A. Không nên biết. Vì biết sẽ thường có lý do chỉ trích 
/ B. Nên biết. Để hỗ trợ thiết thực và học hỏi những điều thật sự có giá trị 
/ C. Không nên biết. Vì biết sẽ mang tội 

/ D. Nên biết. Để thấy phàm nhân ai cũng giống nhau

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án câu 3 là B

No comments:

Post a Comment