Saturday, March 26, 2016

Bài học. Thứ Bảy ngày 26-3-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín

Chương Bốn Pháp
III. Phẩm Bánh Xe

(II) (32) Nhiếp Pháp

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn nhiếp pháp này. Thế nào là bốn?

Bố thí và ái ngữ,
Lợi hành và đồng sự
Hỡi các vị Tỷ-kheo,
Ðây là bốn nhiếp pháp.

2.

Bố thí và ái ngữ,
Lợi hành và đồng sự,
Ðối với những pháp này,
Ở đời đối xử nhau, 
Chỗ này và chỗ kia,
Như vậy thật tương xứng,
Và bốn nhiếp pháp này,
Như đỉnh đầu trục xe,
Nếu thiếu nhiếp pháp này, 
Thời cả mẹ lẫn cha
Không được các người con
Tôn trọng và cung kính,
Do vậy bậc Hiền trí,
Ðồng đẳng nhìn nhiếp pháp
Nhờ vậy họ đạt được,
Sự cao lớn, tán thán.II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận câu 1. Chúng ta nghĩ sao về ý kiến: không nên bố thí vì sự bố thí tạo nên nhiều ... người xin ăn? -  ĐĐ Pháp Tín 

Thảo luận câu 2: Ái ngữ có nhất thiết là lời nói ngọt ngào? - TT Pháp Tân 

Thảo luận câu 3: Chữ lợi trong câu "lợi mình lợi người" khác với chữ lợi trong "vụ lợi" thế nào? - TT Pháp Tân 

Thảo luận 4. Bình đẳng và đồng sự có giống nhau chăng? - DD Phap Tin

 III. Trắc Nghiệm
 Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây đúng với cách cho của người Phật tử? 
A. Chia sẻ cái mình có 
/ B. thể hiện lòng từ bi 
/ C. Giảm thiểu tâm bỏn xẻn 
/ D. Cả ba điều trên

 TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 1 . D.

Trắc nghiệm 2. Điều nào sau đây được Đức Phật dạy liên quan tới khẩu nghiệp? 
A. Nên nói sự thật, nói đúng thời, nói điều lợi ích, nói với tâm từ
 / B. Nói hay, nói giỏi, nói khéo, nói thuyết phục
 / C. Nói  cao siêu, nói hoa mỹ, nói cao sang, nói uy quyền
 / D. Nói có sách, mách có chứng

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 2 . A.

Trắc nghiệm 3. Khi nói tới "lợi ích cho đời", người Phật tử muốn cống hiến điều gì?
 A. Những gì xoa dịu sự đau khổ 
/ B. Những gì mang lại an lạc 
/ C. Những gì dẫn đến sự thăng tiến trên đường giác ngộ giải thoát 
/ D. Cả ba câu trên

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 3 . D


No comments:

Post a Comment