Monday, March 21, 2016

Bài học. Thứ Hai ngày 21-3-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu 

Chương Hai Pháp

VIII. Phẩm Các Pháp

IX. Phẩm Các Pháp

1.- Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

2. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Tinh tấn và nhất tâm. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

3.Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Danh và sắc. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.  

4.Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Minh và giải thoát. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.  

5. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Hữu kiến và vô hữu kiến. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

6. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Vô tàm và vô quý.  Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

7. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai?  Tàm và quý. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

8. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Khó nói và ác hữu. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp. .

9.Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai?  Dễ nói và thiện hữu.  Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

10. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

11. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Phạm thiện xảo và xuất Phạm thiện xảo. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận câu :  1. So sánh hai pháp vận dụng trí tuệ và giữ tâm thanh thản thì điều nào dễ ứng dụng hơn? TT Tuệ Quyền 

Thảo luận câu : 2. Phải chăng khi nỗ lực và sự tập trung kết hợp thì tạo ra năng lực mạnh mẽ của tâm ý? ĐĐ Pháp Tín 


Thảo luận câu : 3. Tại sao sự phân biệt danh sắc quan trọng với hành giả tu tứ niệm xứ? TT Pháp Đăng 

 III. Trắc Nghiệm 
Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây được xem là "khả thi" để áp đảo phiền não? 
A. Thay đổi cảnh để tâm được bớt căng thẳng là cách "dùng tâm chuyển tâm" 
/ B. Nghe pháp để thắp sáng trí tuệ, vượt thắng phiền não gọi là "dùng trí để chuyển tâm"
 / C. Hành thiền tứ niệm xứ (trau dồi chánh niệm) là sự huân tập của hai tâm và tuệ
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 1 : D  

 Trắc nghiệm 2. Điều nào sau đây dẫn đến thất bại trong đời sống nội tâm?
 A. Siêng năng như không có tập trung đúng chỗ (lăng xăng) 
/ B. Chỉ biết có một việc nhưng hoá nhàm vì thiếu hưng phấn
 / C. Có tập trung, có hăng hái nhưng đặt tâm không đúng chỗ 
/ D. Cả ba điều trên

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 2: D

Trắc nghiệm 3. Điều nào sau đây KHÔNG ĐÚNG trong sự tu tập thiền quán? 
A. Ghi nhận được chủ tâm và hành động theo sau của thân là bước đầu phân biệt danh và sắc 
/ B. Vui khi ăn một món ngon là cảm thọ thuộc vật chất, vui khi có ai hứa sẽ thường mang thức ăn tới là cảm thọ không thuộc vật chất 
/C. Nhận thức rằng tất cả pháp đều do tâm tạo    
 D. Nhận thức rằng cái đau nhức của thân không nhất thiết phải đi chung với sự buồn phiền của tâm là khả năng tách biệt danh và sắc 


ĐĐ Nguyên Thông cho đáán câu 3 là C


No comments:

Post a Comment