Thursday, March 24, 2016

Bài học. Thứ Năm ngày 24-3-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu 

Chương Hai Pháp

VIII. Phẩm Các Pháp

IX. Phẩm Các Pháp

1.- Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

2. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Tinh tấn và nhất tâm. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

3.Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Danh và sắc. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.  

4.Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Minh và giải thoát. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.  

5. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Hữu kiến và vô hữu kiến. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

6. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Vô tàm và vô quý.  Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

7. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai?  Tàm và quý. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

8. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Khó nói và ác hữu. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp. .

9.Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai?  Dễ nói và thiện hữu.  Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

10. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

11. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Phạm thiện xảo và xuất Phạm thiện xảo. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.
II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp. III. Trắc Nghiệm 

No comments:

Post a Comment