Thursday, March 3, 2016

Bài học. Thứ Sáu ngày 4-3-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín

Chương Bốn Pháp
II. Phẩm Hành

(VI) (17) Sanh Thú Không Nên Ði

- Này các Tỷ-kheo, có bốn sanh thú này không nên đi đến. Thế nào là bốn?

Ði đến sanh thú vì dục, đi đến sanh thú vì sân, đi đến sanh thú vì si, đi đến sanh thú vì sợ hãi. Có bốn sanh thú này không nên đi đến.

Dắt dẫn bởi dục sân
Bới sợ hãi si mê
Ai vượt qua chánh pháp 
Thời danh xưng người ấy
Bị tổn hại hư hại
Như trăng trong thời tối.II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
1. Theo tình đời , vì gia đinh khó khăn , họ lam viec tội lỗi . 1 Người Phụ nữ đã làm cong viec lén quật mồ để kiếm tiền nuôi em ăn học . Vậy Nguoi đó làm vậy luật đời có suy xét nhẹ tội . Nhưng trong Đạo  Phật  Thì Cô ấy chịu nhân quả gì ! và đưa đến trọng tội gi ! - TT Pháp Đăng

2. Là vị trụ trì trong chùa có nuôi các chú giới tử thì nên hành xử như thế nào để không phạm vào 4 pháp thiên vị? - TT Pháp Đăng


3. Phương ngôn có câu: " Khi thương ai cũng nên biết khuyết điểm của người đó, ghét ai cũng nên biết ưu điểm của người đó". Sự hiểu biết đó có giúp chúng ta bớt thiên vị chăng? - TT Tuệ Quyn IIIĐố Vui
Trắc nghiệm 1. Cư xử với sự thiên vị khiến chúng ta rơi vào điều nào sau đây? 
A. Nhận định không khách quan
 / B. Ngộ nhận người tốt 
/ C. Xu hướng theo kẻ ác quấy
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 1 : D .

Trắc nghiệm 2. Câu nào sau đây là Phật ngôn tìm thấy trong tam tạng kinh điển: "Không chân, tưởng chân thật, /Chân thật, thấy không chân/Họ không đạt chân thật
/A Do tà tư tà hạnh" 
/ B. Tán thán người không đáng tán thán, không tán thán người đáng tán thán là dấu hiệu của kẻ thiểu trí 
/ C. Cảnh giới của người nói sai sự thật là đoạ xứ ác thú 
/ D. Cả ba câu trên đều là Phật ngôn

TT Giác Đẳng cho đáp án câu 2 là D

No comments:

Post a Comment