Wednesday, March 16, 2016

Bài học. Thứ Tư ngày 16-3-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

Chương Bốn Pháp
III. Phẩm Uruvelà

VI) (26) Kẻ Lừa Dối.

1.- Những vị Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, lừa dối cứng đầu, lắm mồm lắm miệng, hoang dâm, hỗn hào, không có định tĩnh, những Tỷ-kheo ấy không phải là Tỷ-kheo của Ta. Những Tỷ-kheo ấy đã rơi khỏi Pháp Luật này. Và họ không đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong Pháp Luật này. Và này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo nào không lừa dối, không lắm mồm lắm miệng, có trí, không cứng đầu, khéo định tĩnh, những Tỷ-kheo ấy phải là Tỷ-kheo của Ta. Và những Tỷ-kheo ấy không rơi khỏi Pháp Luật này, và họ đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong Pháp Luật này.

2.

Kẻ lừa dối cứng đầu,
Kẻ lắm mồm, hoang dâm,
Kẻ hỗn hào, không định,
Không tăng trưởng các pháp,
Ðược bậc Chánh Ðẳng Giác,
Tuyên bố và thuyết giảng,
Không lừa, không lắm mồm,
Có trí, không cứng đầu,
Với tâm khéo định tĩnh, 
Chúng tăng trưởng các pháp,
Ðược bậc Chánh Ðẳng Giác,
Tuyên bố và thuyết giảng.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
 Thảo luận câu :  1. Tại sao có sự khác biệt giữa Tạng Kinh và Tạng A Tỳ Đàm trong danh sách các phiền não bất thiện? TT Tuệ Siêu 


Thảo luận câu :  2. Tại sao có những tánh tình không phải là "tội nặng" nhưng lắm lời, cứng đầu lại được nêu ra trong những pháp khiến một tỳ kheo "rời khỏi Pháp Luật này. Và họ không đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong Pháp Luật này." - TT Tue Quyen


 IIIĐố Vui
Trắc nghiệm 1. Những biểu hiện của lừa dối, lắm lời, hỗn hào, manh động của một người tự nhận là con Phật cho thấy điều nào sau đây? 
A. Đó là người đang trãi qua sự khủng hoảng nội tại
 / B. Là người không thật sự thâm nhập lời Phật dạy
 / C. Là người vào đạo chưa được lâu 
/ D. Là người hạ căn

TT Giác Đẳng cho đáp án Câu Số 1: . B

Trắc nghiệm 2. Một người ưa đặt câu hỏi với những điều mình học khác biệt với người cứng đầu khó dạy thế nào?
 A. Người cứng đầu không đặt câu hỏi đúng chỗ 
/ B. Người cứng đầu luôn phản đối những gì được hướng dẫn bất kể đúng hay sai
 / C. Người cứng đầu luôn luôn đặt vấn đề "ai đúng" hơn là "điều gì đúng" 
/ d. Cả ba điều trên đều đúng


TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 2: D . 

No comments:

Post a Comment