Tuesday, March 1, 2016

Bài học. Thứ Tư ngày 2-3-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

Chương Bốn Pháp
II. Phẩm Hành

(VI) (16).- Trí Tế Nhị

- Này các Tỷ-kheo, có bốn trí tế nhị này. Thế nào là bốn?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu trí tế nhị đối với sắc, không thấy một trí tế nhị đối với sắc nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. Vị ấy không có phát nguyện đạt đến một trí tế nhị đối với sắc nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. Vị ấy thành tựu trí tế nhị đối với thọ, không thấy một trí tế nhị đối với thọ nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. Vị ấy không có phát nguyện đạt đến một trí tế nhị đối với thọ nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. Vị ấy thành tựu trí tế nhị đối với tưởng ... thành tựu trí tế nhị đối với các hành, không thấy một trí tế nhị đối với hành nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. Vị ấy không có phát nguyện đạt đến một trí tế nhị đối với hành nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. Này các Tỷ-kheo, đây là bốn trí tế nhị.

Biết trí tế nhị sắc
Biết hiện hữu các thọ
Từ đâu tưởng sanh khởi
Tại đâu tưởng chấm dứt
Biết các hành biến khác
Là không, không là ngã
Nếu Tỷ-kheo thấy chánh
Tịch tịnh, ưa tịch tịnh
Thọ trì thân tối hậu
Thắng Ma và Ma quân.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
thảo luận câu :1. Phải chăng cụm từ "thành tựu trí tuệ tế nhị" đối lập với ý nghĩa của vô minh? TT Pháp Tân 

 thảo luận câu : 2. Phải chăng sự tế nhị nhất của vật chất (rùpa -sắc) theo Phật pháp thuộc về quang tướng? TT Pháp Đăng 

thảo luận câu :3. Phải chăng cảm thọ tế nhị nhất là thọ xả? TT Pháp Tân 

_ thảo luận câu :  4.Phải chăng sanh tử minh luôn đi chung với túc mạng minh? ĐĐ Pháp Tín 


_ thảo luận câu :  5.Phải chăng "hành động mà không tạo quả (duy tác)" là điểm cực kỳ tế nhị của hành? TT Tuệ Quyền  IIIĐố Vui
Trắc nghiệm 1. Khi chúng ta thật sự biết là "không có cái gì tốt hơn nữa" thì điều nào sau đây được xem là hợp lý?
 A. Không tiếp tục truy cầu 
/ B. Chán nản 
/ C. Tìm lại cái thấp hơn 
/D. Trống rỗng

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số : A .

Trắc nghiệm 2. Điều nào sau đây thay đổi cuộc sống của chúng ta? 
A. Nâng cao trình độ hiểu biết 
/ B. Do nâng cao trình độ hiểu biết nên sự nhận thức được nâng cao
 / C. Do trình độ nhận thức nâng cao nên không hệ luỵ với cái tầm thường
 / D. Cả ba câu trên đều đúng


TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số : D 

No comments:

Post a Comment