Sunday, April 10, 2016

Bài học. Chủ Nhật ngày 10-4-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng
1-10 Các Vị Tỷ Kheo

1. - Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học tập, tối thắng là Ràhula.

2. Trong các vị đệ tử... xuất gia vì lòng tin, tối thắng là Ratthapàla.

3. Trong các vị đệ tử... đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, tối thắng là Kunda Dhàna.

4. Trong các vị đệ tử... đầy đủ biện tài, tối thắng là Vangìsa.

5. Trong các vị đệ tử... dễ mến toàn diện, tối thắng là Upasena Vangantaputta.

6. Trong các vị đệ tử... sửa soạn chỗ ngồi, chỗ nằm, tối thắng là Dabba Mallaputta.

7. Trong các vị đệ tử... được chư Thiên ái mộ, tối thắng là Pilindavaccha.

8. Trong các vị đệ tử... có thắng trí mau lẹ, tối thắng là Bàhiva Dàructriya.

9. Trong các vị đệ tử... thuyết giảng vi diệu, tối thắng là Kumara Kassapa.

10. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được vô ngại giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Màhàkotthita.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận câu :1.  Phải chăng dùng thí dụ để giảng giải (nghĩa dụ pháp) là một trong những phương pháp thuyết giảng đắc dụng?Tại sao giảng Vi Diệu Pháp phải cho nhiều ví dụ? TT Tuệ Siêu 


Thảo luận 2. Tại sao có những trường hợp Đức Phật hay chư đệ tử có vẻ như đối xử với một vị nào đó với biệt nhãn? TT Pháp Tân

Thảo luận câu :  3. Khi nói về tình và lý trong cuộc sống thì một bậc thánh có phải luôn "đoạn tình"? ĐĐ Nguyên Thông 


 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Câu nào sau đây thường được Đức Phật và các đệ tử nói trước khi đưa ra thí dụ?
 A. Người có trí nhờ nghe thí dụ mà hiểu được ý nghĩa
 / B. Đây là pháp rất thâm sâu không thể nói trong thời lượng ngắn ngủi được 
/C. Đây là pháp bất khả tư nghì không nói rõ được 
/ D. Nói gì đi nữa thì tất cả chỉ phương tiện mà nói


TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 1: A

Trắc nghiệm 2. Điều nào sau đây theo kinh điển có xẩy ra với một bậc đủ túc duyên giác ngộ trong kiếp sau cùng? 
A. Có thể có thân thế bất hạnh 
/ B. Có thể rất thiếu phước ở phương diện nào đó như nghèo khổ đói kém 
/ C. Có thể trồi sụt nhiều lần trong sự tu tập 

/ D. Cả ba điều trên đều có thể xẩy ra


TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 2: D.

Trắc nghiệm 3. Ngài Kumàrakassapa đã nghiêm nghị trước cảm xúc của mẹ ruột không thể gọi là đoạn tình bởi vì lý  do nào sau đây?
 A. Vì ngài là một bậc A La Hán 
/ B. Vì mẹ Ngài là một tỳ kheo ni 
/ C. Vì Ngài thấy đó là cách khai thị cho mẹ 

/ D. Vì Ngài đã đoạn mọi quan hệ quyến thuộc


TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 3 :C 
No comments:

Post a Comment