Sunday, April 17, 2016

Bài học. Chủ Nhật ngày 17-4-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng
1-10 Các Vị Tỷ Kheo

1. - Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học tập, tối thắng là Ràhula.

2. Trong các vị đệ tử... xuất gia vì lòng tin, tối thắng là Ratthapàla.

3. Trong các vị đệ tử... đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, tối thắng là Kunda Dhàna.

4. Trong các vị đệ tử... đầy đủ biện tài, tối thắng là Vangìsa.

5. Trong các vị đệ tử... dễ mến toàn diện, tối thắng là Upasena Vangantaputta.

6. Trong các vị đệ tử... sửa soạn chỗ ngồi, chỗ nằm, tối thắng là Dabba Mallaputta.

7. Trong các vị đệ tử... được chư Thiên ái mộ, tối thắng là Pilindavaccha.

8. Trong các vị đệ tử... có thắng trí mau lẹ, tối thắng là Bàhiva Dàructriya.

9. Trong các vị đệ tử... thuyết giảng vi diệu, tối thắng là Kumara Kassapa.

10. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được vô ngại giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Màhàkotthita.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận câu :1. Phải chăng một người đắc đạo thì cái gì cũng biết? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận câu :2. Phải chăng một vị thuộc lòng Tam Tạng không hẳn hiểu biết kinh điển nhiều hơn vị không có học thuộc lòng? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận câu :  3. Phải chăng hiểu pháp là một chuyện mà trình bày pháp là một chuyện khác? TT Tuệ Quyền 


Thảo luận 4. Phải chăng trên phương diện quảng diễn chánh pháp đôi khi chư vị thinh văn giác lại vượt xa chư Phật độc giác? -ĐĐ Nguyên Thông III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Trường hợp nào sau đây được ghi nhận là có xẩy ra trong kinh điển?
 A. Có những bậc A La Hán chỉ đơn thuần đoạn tận phiền não
 / B. Có những bậc A La Hán có đủ lục thông 
/ C. Có những bậc A La Hán có bốn tuệ phân tích
 / D. Cả ba điều trên đều đúng

TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 1:D .

 Trắc nghiệm 2. Câu nào dưới đây được xem là chính xác?
 A. Một vị đoạn tận phiền não không bao giờ chấp ngã đối với năm uẩn
 / B. Một vị đoạn tận phiền não hiểu biết tinh tường tam tạng kinh điển 
/ C. Một vị chứng A La Hán biết rõ căn tánh của tất cả chúng sanh 
/ D. Một vị chứng thánh quả có thể biến hoá thần thông

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 2 : A

Trắc nghiệm 3. Cụm từ "giáo pháp được trình bày với nghĩa văn cụ túc" được hiểu là:
 A. Có ý nghĩ thâm sâu mà ngôn từ phải hoa mỹ nữa 
/B. Muốn hiểu nghĩa phải nghe đầy đủ  
/ C. Pháp được trình bày rõ ràng với ý nghĩa thâm sâu và ngôn từ tinh xác
 / D. Trình bày thì phải trọn vẹn nếu nói nữa chừng thì hỏng chuyện


ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 3 : C 

No comments:

Post a Comment