Tuesday, April 12, 2016

Bài học. Thứ Ba ngày 12-4-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu 

Chương Hai Pháp

XI. Phẩm Các Hy Vọng


XI. Phẩm Các Hy Vọng

1-12 Hy Vọng

1.- Có hai hy vọng này, này các Tỷ-kheo, khó được từ bỏ. Thế nào là hai? Hy vọng được lợi dưỡng và hy vọng được sống. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai hy vọng khó được từ bỏ.

2. Có hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó tìm được ở đời. Thế nào là hai? Người thi ân trước và người biết nhớ ơn đã làm. Hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó tìm được ở đời.

3. Có hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó tìm được ở đời. Thế nào là hai? Người thỏa mãn và người làm người khác thỏa mãn. Hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó tìm được ở đời.

4. Có hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó làm cho thỏa mãn. Thế nào là hai? Người cất chứa các lợi dưỡng và người phung phí các lợi dưỡng. Hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, là hai hạng người khó làm cho thỏa mãn.

5. Có hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, dễ làm thỏa mãn. Thế nào là hai? Người không cất chứa các lợi dưỡng và người không phung phí các lợi dưỡng. Hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, là hai hạng người dễ làm thỏa mãn ở đời.

6. Có hai duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến tham sanh khởi. Thế nào là hai? Tịnh tướng và không như lý tác ý. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai duyên khiến tham sanh khởi.

7. Có hai duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến sân sanh khởi. Thế nào là hai? Chướng ngại tướng và không như lý tác ý. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai duyên khiến sân sanh khởi.

8. Có hai duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến tà kiến sanh khởi. Thế nào là hai? Tiếng nói của người khác và không như lý tác ý. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai duyên khiến tà kiến sanh khởi.

9. Có hai duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến chánh kiến sanh khởi. Thế nào là hai? Tiếng nói của người khác và không như lý tác ý. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai duyên khiến chánh kiến sanh khởi.

10. Này các Tỷ-kheo, có hai tội phạm . Thế nào là hai? Tội phạm nhẹ và tội phạm nặng. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai tội phạm.

11. Này các Tỷ-kheo, có hai tội phạm. Thế nào là hai? Tội phạm thô trọng và tội phạm không thô trọng. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai tội phạm.

12. Này các Tỷ-kheo, có hai tội phạm. Thế nào là hai? Tội phạm có dư tàn và tội phạm không có dư tàn. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai tội phạm.

II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.

Thảo luận câu :  1. "tiếng nói của người khác - parato ghoso" ở đây phải chăng có thể bao gồm tất cả lời nói, sách viết, phim ảnh, internet? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận câu : 2. Làm thế nào để "nghe những điều nên nghe, đáng nghe" giữa muôn ngàn thứ xuất hiện hằng ngày? ĐĐ Pháp Tín 


Thảo luận câu :  3. Xin cho vài thí dụ nhìn sự việc thế nào gọi là "khéo tác ý"? ĐĐ Pháp Tín 


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Những câu nói nào sau đây "có vấn đề" khi nói về chánh kiến của người tu Phật? 
A. Nhờ Trời Phật thương nên dâu, rể đứa nào cũng hiếu thảo 
/ B. Thôi kệ kiếp trước mình vay nên kiếp nầy cố gắng trả cho hết
 / C. Con người ai cũng có số, mình lo lắng nhiều cũng vậy 
/ D. Cả ba câu trên

TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 1: D .

Trắc nghiệm 2. Những yếu tố nào sau đây giúp chúng ta "nghe được diệu pháp"? 
A. Thói quen "nghe đúng thời" 
/ B. Thói quen "nghe đúng chuyện" 
/ C. Thói quen "nghe đúng người " 
/ D. Cả ba yếu tố trên


TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 2: D.

No comments:

Post a Comment