Tuesday, April 19, 2016

Bài học. Thứ Ba ngày 19-4-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền 

Chương Bốn Pháp

V. Phẩm Rohitassa

(VII) (47) Rất Xa Xăm

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn sự việc này, rất xa, rất xa với nhau. Thế nào là bốn?

Trời và đất, này các Tỷ-kheo, là sự việc thứ nhứt rất xa, rất xa với nhau. Bờ biển bên này, này các Tỷ-kheo với bờ biển bên kia, là sự việc thứ hai rất xa, rất xa với nhau. Từ chỗ mặt trời mọc lên, này các Tỷ-kheo, đến chỗ mặt trời lặn xuống, là sự việc thứ ba rất xa, rất xa với nhau. Pháp của hạng người bất thiện, này các Tỷ-kheo, với pháp của hạng người thiện, là sự việc thứ tư rất xa, rất xa với nhau.

Này các Tỷ-kheo, đây là bốn sự việc rất xa, rất xa với nhau này.

2.

Rất xa là bầu trời,
Cũng rất xa, quả đất,
Người ta nói rất xa,
Là bờ biển bên kia.
Từ chỗ mặt trời mọc,
Chói sáng, tỏa ánh sáng,
Ðến chỗ mặt trời lặn.
Rằng xa, thật là xa,
Người ta nói xa hơn,
Là pháp của bậc thiện,
Với pháp kẻ bất thiện,
Thật xa, xa hơn nhiều.
Hòa hợp với bậc thiện,
Thường hằng, không hoại diệt,
Khi nào còn đứng vững,
Vẫn như vậy kiên trì,
Còn hòa hợp bất thiện,
Rất mau bị phá hoại,
Do vậy pháp bậc thiện,
Rất xa pháp kẻ ác.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận câu : 1. Sự phân biệt thiện ác (trạch pháp) có đòi hỏi sự tinh tế chăng? ĐĐ Nguyên Thông 

Thảo luận câu : 2. Tâm lý xuất thế (nekkhamma parami) có phải là sự khẳng định sự khác biệt giữa thiện và ác, sanh tử và giải thoát? TT Pháp Đăng 


 Thảo luận 3. Tại sao có những biết nhiều về Phật Pháp mà vẫn tạo ác nghiệp? TT Pháp Đăng  III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Cái nhìn bất nhị (advaya), trong chừng mực nào đó, được chấp nhận trong kinh điển Pali với điều nào sau đây? 
A. Niết bàn và sanh tử không khác biệt
 / B. Thiện và ác chỉ là hai mặt của một đồng tiền 
/ C. Bậc hoàn toàn giải thoát vượt trên cả hai thiện và ác
/ D. Thế giới khách quan không tồn tại độc lập với nhận thức

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 1: C

Trắc nghiệm 2. Sự khác biệt giữa pháp của người thiện và pháp của người ác (satañca dhammo asatañca dhammo) có thể nhận thấy qua điểm nào sau đây? 
A. Trạng thái đối nghịch tham, sân, si và vô tham, vô sân, vô si 
/ B. Người thiện có tâm từ bi với chúng sanh khác, người bất thiện thì không 
/ C. Quả của thiện nghiệp rất khác với quả của bất thiện nghiệp 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án câu 2 là :  D

Trắc nghiệm 3. Một người "biết phân thiện ác" có thái độ nào sau đây: 
A. Không tin vào sức mạnh của thù hận 
/ B. Tin vào giá trị của sự thật trong mọi trường hợp
 / C. Không thiên chấp sự lợi lạc của sự vị ngã 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng


TT Tuê Siêu cho đáp án câu 3 là D

No comments:

Post a Comment