Saturday, April 23, 2016

Bài học. Thứ Bảy ngày 23-4-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Tân 

Chương Bốn Pháp

V. Phẩm Rohitassa

(X) (50) Các Uế Nhiễm

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn uế nhiễm này của mặt trăng, mặt trời. Do những uế nhiễm này làm ô nhiễm mặt trăng, mặt trời không có cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. Thế nào là bốn?

Mây, này các Tỷ-kheo, là uế nhiễm của mặt trăng, mặt trời, do uế nhiễm này làm ô nhiễm mặt trăng, mặt trời không có cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. Mù, này các Tỷ-kheo là uế nhiễm của mặt trăng, mặt trời, không có cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. Khói và bụi, này các Tỷ-kheo là uế nhiễm của mặt trăng, mặt trời không có cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. Ràhu, vua các loài A-tu-la, này các Tỷ-kheo, là uế nhiễm của mặt trăng, mặt trời; do uế nhiễm này làm ô nhiễm, mặt trăng, mặt trời không có cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng.

Này các Tỷ-kheo, có bốn uế nhiễm này của mặt trăng, mặt trời, do những uế nhiễm này làm ô nhiễm, mặt trăng, mặt trời không có cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng.

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn uế nhiễm này của các Sa-môn, Bà-la-môn, do uế nhiễm này làm ô nhiễm, các Sa-môn, Bà-la-môn không có cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. Thế nào là bốn?

Này các Tỷ-kheo, một số Sa-môn, Bà-la-môn uống rượu men, uống rượu nấu, không có từ bỏ rượu men, rượu nấu. Này các Tỷ-kheo, đây là uế nhiễm thứ nhất của Sa-môn, Bà-la-môn, do uế nhiễm này làm ô nhiễm, các Sa-môn, Bà-la-môn, không có cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng.

Này các Tỷ-kheo, một số Sa-môn, Bà-la-môn, hưởng thọ dâm dục, không từ bỏ dâm dục. Này các Tỷ-kheo, đây là uế nhiễm thứ hai của Sa-môn, Bà-la-môn, do uế nhiễm này làm ô nhiễm, các Sa-môn, Bà-la-môn, không có cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng.

Này các Tỷ-kheo, một số Sa-môn, Bà-la-môn chấp nhận vàng và bạc, không từ bỏ nhận lấy vàng và bạc. Này các Tỷ-kheo, đây là uế nhiễm thứ ba của Sa-môn, Bà-la-môn, do uế nhiễm này làm ô nhiễm, các Sa-môn, Bà-la-môn, không có cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng.

Này các Tỷ-kheo, một số Sa-môn, Bà-la-môn sinh sống với tà mạng, không từ bỏ tà mạng. Này các Tỷ-kheo, đây là uế nhiễm thứ tư của các Sa-môn, Bà-la-môn, do uế nhiễm này làm ô nhiễm, các Sa-môn, Bà-la-môn không có cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng.

Này các Tỷ-kheo, có bốn uế nhiễm này của các Sa-môn, Bà-la-môn, do những uế nhiễm này làm ô nhiễm, nên các Sa-môn, Bà-la-môn không có cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng.

3.

Có Sa-môn, Phạm chí,
Bị tham sân trói buộc,
Bị vô minh bao phủ,
Loài người ưa sắc đẹp,
Uống rượu men rượu nấu,
Hưởng thụ pháp dâm dục,
Mê hoặc, họ chấp nhận,
Nhận lấy vàng và bạc,
Các Sa-môn, Phạm chí,
Sinh sống theo tà mạng.
Phật, bà con mặt trời
Nói đến uế nhiễm ấy,
Bị ô nhiễm bởi chúng,
Các Sa-môn, Phạm chí,
Không cháy sang, chói sáng,
Ánh sáng bụi ô nhiễm,
Bao phủ bởi tối tăm,
Nô lệ bởi ái dục,
Bị ái kéo, dắt dẫn,
Họ làm đầy dẫy thêm,
Bãi tha ma ghê tởm,
Chúng lại phải tái sanh.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận câu 1:  Phải chăng cụm từ "sa môn bà la môn (samaṇabrāhmaṇānaṃ) chỉ cho tu sĩ? TT Pháp Đăng 


Thảo luận câu 2:  Cụm từ "rượu men rượu nấu" phải chăng chỉ cho rượu ủ và rượu cất? TT Tuệ Siêu 


Thảo luận 3. Cho phép những tu sĩ lập gia đình có giảm thiểu được những sai phạm về tình cảm và nhục dục trong hàng xuất gia? - TT Tuệ Quyền


Thảo luận câu 4:  Vàng bạc (Jàtarùparajata) có bao gồm cả tiền bạc, bất động sản? TT Pháp Đăng 

 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Trên phương diện ngữ nghĩa câu nào nào sau đây được xem là đúng?
 A. Tu sĩ Bà la môn là tu sĩ do dòng dõi thọ sanh 
/ B. Sa môn là người từ bỏ gia đình sống không gia đình
 / C. "Tà mạng ngoại đạo" chỉ cho những người đi tu ngoại giáo với đời sống phóng túng

 / D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ Siêu cho đáp án câu 1 là D


Trắc nghiệm 2. Lý do nào sau đây khiến cho sự nghiện rượu trở thành "vấn đề lớn" ? 
A. Nghiện rượu tàn phá thể chất 
 B. Nghiện rượu làm tâm trí mê mờ 
/ C. Nghiện rượu khiến đánh mất chủ đích của đời sống 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án câu 2 là D

Trắc nghiệm 3. Những lý do nào sau đây cho thấy sự cần thiết để một tu sĩ sống độc thân? 
A. Một tu sĩ thật sự sống nhờ vào đàn tín không thể lấy vật cúng dường nuôi vợ con 
/ B. Đời sống tu tập không thích hợp để duy trì nếp sống lứa đôi 
/ C.  Nhục dục là một thứ khát ái (tanha) cản trở lớn cho thiền định
 / D. Cả ba lý do trên

ĐĐ Nguyện Thông cho đáp án câu 3 là D

No comments:

Post a Comment