Monday, April 25, 2016

Bài học. Thứ Hai ngày 25-4-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-16 Các Vị Tỷ Kheo

1. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Ananda.

2. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ ức niệm, tối thắng là Ananda

3. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ cử chỉ tốt đẹp tối thắng là Ananda.

4. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ sự kiên trì tối thắng là Ananda.

5.Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta thị giả, tối thắng là Ananda.

6. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta có đại hội chúng, tối thắng là Uruvela Kassapa.

7. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta làm cho các gia đình hoan hỷ, tối thắng là Kàludàyì.

8. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta không có bệnh hoạn, tối thắng là Bakkula.

9. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, tối thắng là Sobhita.

10. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta trì Luật, tối thắng là Upàli.

11. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng là Nandaka.

12. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta hộ trì các căn môn, tối thắng là Nanda.

13. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về hỏa giới, tối thắng là Sàgata.

14. Trong các vị đệ tử... giáo giới Tỷ-kheo, tối thắng là Màhakappina.

15. Trong các vị đệ tử... năng khởi biện tài, tối thắng là Ràdha.

16. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô y, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Mogharàjà.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.

Thảo luận câu : 1. Tôn giả Ànanda là một vì bằng tuổi với Đức Phật, là một bậc trí thức lại là một thị giả thân cận chăm sóc Đức Phật, điều nầy có ý nghĩa gì đối với chúng ta? TT Tuệ Quyền 

Thảo luận câu :  2. Tôn giả Ànanda nói lên 8 điều kiện trước khi nhận lời làm thị giả Đức Phật phải chăng là "thái độ làm cao"? ĐĐ Nguyên Thông 

Thảo luận câu : 3. Tôn giả Ànanda là một bậc thánh sơ quả (tu đà huờn) đôi khi có những cảm xúc của một vị chưa hoàn toàn giải thoát điều nầy có khiến tốt hơn hay không tốt hơn cho vai trò thị giả? TT Tuệ Siêu 


 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Qua sự hiểu biết lịch duyệt, tư cách cao nhã, và trí nhớ vô song của tôn giả Ànanda cho chúng ta biết gì về Đức Phật? 
A. Phật là bậc Ứng Cúng không có sở hành khuất lấp
 / B. Phật là bậc tu chứng, toàn tri vì không có lẫn lộn, lầm lẩn 
/ C. Phật là Vô Thượng Điều Ngự với sự giáo hoá tuyệt luân
 / D. Cả ba điều trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 1: D  .

Trắc nghiệm 2. Điều nào sau đây chính xác theo sử liệu? 
A. Tôn giả Ànanda thỉnh cầu Đức Phật không ban cho mình y áo, thực phẩm, chỗ ở của Đức Phật. 
/ B. Nếu thí chủ chỉ thỉnh Đức Phật xin Đức Phật đừng dẫn theo tôn giả Ànanda nhưng ngược lại Đức Phật hoan hỷ nhận lời mời thỉnh nếu thí chủ chỉ mời tôn giả Ananda 
/ C. Tôn giả thỉnh cầu Đức Phật cho phép tiến dẫn những vị khách từ xa về được diện kiến; xin Đức Phật trả lời cho những điều hoài nghi của tôn giả; nhắc lại những bài pháp Đức Phật đã thuyết giảng mà tôn giả không hiện diện để nghe 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ Siêu cho đáp án  Câu Số 2: D.

Trắc nghiệm 3. Điều nào sau đây có xẩy ra theo Tam Tạng kinh điển? 
A. Tôn giả Ananda từng lo lắng sợ voi điên tấn công Đức Phật
 / B. Tôn giả Ananda từng thỉnh Đức Phật đi nơi khác khi thấy những người "chưởi mướn" mạ lỵ Đức Phật 
/ C. Tôn giả từng nấu cháo khi Đức Phật bệnh và bị  Đức Phật khiển trách vì đó là điều trái với luật 
/ D. Cả ba điều trên đều đúng


TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 3: D.

No comments:

Post a Comment