Monday, April 4, 2016

Bài học. Thứ Hai ngày 4-4-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng
1-10 Các Vị Tỷ Kheo

1. - Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học tập, tối thắng là Ràhula.

2. Trong các vị đệ tử... xuất gia vì lòng tin, tối thắng là Ratthapàla.

3. Trong các vị đệ tử... đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, tối thắng là Kunda Dhàna.

4. Trong các vị đệ tử... đầy đủ biện tài, tối thắng là Vangìsa.

5. Trong các vị đệ tử... dễ mến toàn diện, tối thắng là Upasena Vangantaputta.

6. Trong các vị đệ tử... sửa soạn chỗ ngồi, chỗ nằm, tối thắng là Dabba Mallaputta.

7. Trong các vị đệ tử... được chư Thiên ái mộ, tối thắng là Pilindavaccha.

8. Trong các vị đệ tử... có thắng trí mau lẹ, tối thắng là Bàhiva Dàructriya.

9. Trong các vị đệ tử... thuyết giảng vi diệu, tối thắng là Kumara Kassapa.

10. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được vô ngại giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Màhàkotthita.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1. Một vị đại trí tuệ có nhất thiết là tốc trí chăng? - TT Tuệ Siêu

Thảo luận 2. Một người tu tập tứ niệm xứ ở mức độ nào mới có thể "chỉ ghi nhận những gì xẩy ra mà không phản ứng vui buồn"? - TT Tuệ Quyền


Thảo luận 3. Một người tu tập tứ niệm xứ ở mức độ nào mới có thể "chỉ ghi nhận những gì xẩy ra mà không phản ứng vui buồn"? - TT Tuệ Siêu


 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Xuyên qua những câu chuyện về các bậc đệ tử Phật chúng ta thấy những bậc đại trí có thể là vị nào sau đây?
 A. Bậc đa văn 
/ B. Bậc khéo giảng pháp
 / C. Bậc lãnh ngộ nhanh chóng 
/ D. Cả ba vị trên đều là bậc đại trí

TT Pháp Đăng cho đáp án câu 1 là D

Trắc nghiệm 2. Một vị trụ trì gặp chuyện khó khăn, phiền toái thì phản ứng nào sau đây được xem là xử việc với "chánh niệm tỉnh giác"? 
A. Nghĩ rằng "phải làm sao mọi người đừng cho mình là người bất tài"
 / B. Nghĩ rằng " Nếu không có khó khăn thì đâu ai cần tới mình" 
/ C. Nghĩ rằng "có vấn đề thì tìm cách giải quyết" 
/ D. Nghĩ rằng "mình thiếu phước nên gặp khó khăn"


ĐĐ Pháp Tín cho đáp án câu 2 là C

No comments:

Post a Comment