Thursday, April 14, 2016

Bài học. Thứ Năm ngày 14-4-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng
Chương Bốn Pháp
V. Phẩm Rohitassa

(I) (41) Ðịnh

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn định tu tập này. Thế nào là bốn?

Có định tu tập, này các Tỷ-kheo, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến hiện tại lạc trú. Có định tu tập, này các Tỷ-kheo, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chứng được tri kiến. Có định tu tập, này các Tỷ-kheo, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Có định tu tập, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc.

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến hiện tại lạc trú?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly các pháp bất thiện... chứng đạt và an trú sơ thiền ... thiền thứ hai ... thiền thứ ba ... thiền thứ tư.

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến hiện tại lạc trú.

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chứng được tri kiến?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tác ý tưởng ánh sáng, an trú tưởng ban ngày, ngày như thế nào thời đêm như vậy, đêm như thế nào thời ngày như vậy. Như vậy, với tâm rộng mở, không có bị bao phủ, tu tập tâm đến chỗ sáng chói.

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chứng được tri kiến.

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, với vị Tỷ-kheo, thọ khởi lên được rõ biết, thọ an trú được rõ biết, thọ chấm dứt được rõ biết; tưởng khởi lên được rõ biết, tưởng an trú được rõ biết, tưởng chấm dứt được rõ biết; tầm khởi lên được rõ biết, tầm an trú được rõ biết, tầm chấm dứt được rõ biết.

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác.

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, do tàm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tùy quán sanh diệt trong năm thủ uẩn: "Ðây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc chấm dứt; đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ chấm dứt; đây là tưởng, đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng chấm dứt; đây là các hành, đây là các hành tập khởi, đây là các hành chấm dứt; đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức chấm dứt.

Này các Tỷ-kheo, đây là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc.

Này các Tỷ-kheo, có bốn định tu tập này. Và cũng về vấn đề này, Ta có nói đến trong phẩm về mục đích, trong kinh gọi là "Các câu hỏi của Punnaka".

6.

Do tư sát, ở đời,
Các sự vật thắng, liệt,
Không vật gì ở đời,
Làm vị ấy dao động.
An tịnh, không mờ mịt,
Không phiền não, không tham,
Ta nói vị ấy vượt,
Qua khỏi sanh và già.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.

Thảo luận 1. Phải chăng khi có được an lạc trong pháp hành thì bớt đi sự truy cầu những dục lạc như sắc, thinh, khí, vị, xúc - TT Pháp Đăng 

Thảo luận 2. Tại sao chúng ta có thể thành tựu tri kiến bằng sự học hỏi lại phải tu tập định, niệm? TT Tuệ Quyền 

Thảo luận 3. Câu Pháp Cú 282. “Tu Thiền, trí tuệ sanh,/Bỏ Thiền, trí tuệ diệt /Biết con đường hai ngả/ Ðưa đến hữu, phi hữu,/ Hãy tự mình nỗ lực,/ Khiến trí tuệ tăng trưởng.” Trí tuệ trong câu pháp cú nầy chỉ cho điều gì?TT Tuệ Quyền 

Thảo luận 4. Sự thất niệm có ảnh hưởng gì với người tu tập? ĐĐ Nguyên Thông


 III. Trắc Nghiệm
 Trắc nghiệm 1. Chữ "định-samàdhi" trong bài học hôm nay tương đương với chữ định nào sau đây? 
A. Định trong định tâm 
/ B. Định trong "ý định" 
/ C. Định trong  "giới định tuệ" 
/ D. Định trong "chánh định"

TT GiáĐẳng cho đáp án Câu Số 1 C

Trắc nghiệm 2. "Hiện tại lạc trú - diṭṭhadhammasukhavihāra" chỉ cho trạng thái nào sau đây:
 A. Không vọng móng tương lai 
/ B. thanh thản với tất cả những gì đang xẩy ra 
/ C. Không có khao khát, thiếu thốn 
/ D. Cả ba trạng thái trên

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 2 : D

Trắc nghiệm 3. Điều nào sau đây được xem là "khẳng định" trong Phật Pháp? 
A. Càng đọc sách nhiều trí tuệ càng nhiều 
/ B. Càng ít phiền não trí tuệ càng sáng 
/ C. Càng nhiều phước thì trí tuệ càng nhiều 

/ D. Càng vui vẻ thì đầu óc càng sáng suốt

TT Pháp Đăng cho đáp án câu 3 là B

No comments:

Post a Comment