Friday, April 8, 2016

Bài học. Thứ Sáu ngày 8-4-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín
Chương Bốn Pháp
III. Phẩm Bánh Xe
IX) (39) Ujjaya

1. Rồi Bà-la-môn Ujjaya đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Ujjaya bạch Thế Tôn:

- Có phải Tôn giả Gotama không tán thán tế đàn?

2. - Này Bà-la-môn, Ta không tán thán tất cả loại tế đàn. Nhưng này Bà-la-môn, Ta không phải không tán thán tất cả loại tế đàn. Trong loại tế đàn nào, này Bà-la-môn, bò bị giết, dê cừu bị giết, gia cầm, heo bị giết, các loài sinh vật khác đi đến bị giết hại, loại tế đàn ấy, này Bà-la-môn, liên hệ đến sát sanh; Ta không tán thán loại tế đàn ấy. Vì cớ sao? Tế đàn có sát sanh như vậy, này Bà-la-môn, các A-la-hán, và những ai đã đi trên con đường hướng đến A-la-hán không có đi đến. Tại tế đàn nào, này Bà-la-môn, trong ấy không có bò bị giết, không có dê cừu bị giết, không có gia cầm, heo bị giết, không có các sinh vật khác bị giết, này Bà-la-môn, Ta tán thán tế đàn không có sát sanh như vậy, tức là bố thí thường làm từ lâu, tế đàn cầu hạnh phúc cho gia đình. Vì cớ sao? Tế đàn không có sát sanh như vậy, này Bà-la-môn các A-la-hán và những ai đã đi trên con đường hướng đến A-la-hán có đi đến.

3.

Lễ tế ngựa, tế người,
Lễ uống nước thắng trận,
Lễ ném cầu may rủi,
Lễ rút lui khóa cửa,
Lễ ấy nhiều sát sanh,
Không đem lại quả lớn.
Chỗ nào giết dê cừu,
Bò và sinh vật khác,
Các bậc theo Chánh đạo,
Các bậc Ðại ẩn sĩ,
Tại tế đàn như vậy
Họ không có đi tới.
Tế đàn không sát sanh,
Thường cầu phước gia đình,
Không giết dê, cừu, bò,
Không giết sinh vật khác,
Các bậc theo Chánh đạo,
Các bậc Ðại ẩn sĩ,
Tại tế đàn như vậy, 
Họ đến tế đàn ấy,
Lễ ấy bậc trí làm,
Tế đàn ấy quả lớn,
Tế đàn vậy tốt lành,
Không đem đến ác hại,
Tế đàn càng to lớn,
Chư Thiên càng hoan hỷ.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.

Thảo luận câu :1. Phải chăng nghi lễ cũng được chấp nhận bởi Đức Phật trong chừng mực nào đó? - TT Tuệ Siêu 


Thảo luận câu : 2. Tại sao trong một số văn hoá thường có tập tục "giết vật tế thần"? TT Pháp Đăng 

Thảo luận câu : 3. Sinh hoạt của các chùa đa số đặt nặng về nghi lễ, thiểu số thì bài xích. Chúng ta có giải pháp "trung đạo" cho vấn đề nầy chăng? TT Tuệ Quyền 


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây được tìm thấy trong Tam Tạng kinh điển? 
A. " khi nào dân chúng trong xứ tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu  ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm." 
/ B. Như Lai không phải không tán thán tất cả loại tế đàn
 / C. "người nào vì Như Lai, hay vì đệ tử Như Lai mà giết hại sinh vật, người ấy chất chứa nhiều phi công đức" 
/ D. Cả ba câu trên đều là Phật ngôn

TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 1:D 

Trắc nghiệm 2. Tế đàn được người Phật tử hoan hỷ nếu mang lại mục đích nào sau đây? 
A. Duy trì thuần phong mỹ tục của văn hoá dân tộc 
/ B. Tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong cộng đồng
 / C. Thể hiện lòng kính tin với các chân tu thạc đức 

/ D. Cả ba điều trên

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 2 : D  .


Trắc nghiệm 3. Điều nào sau đây được xem là "chuẩn mực" để người Phật tử lượng định thế nào là phong tục nên chấp nhận hay nên tránh?
 A. Có tạo ác nghiệp hay không (như có sát sanh...) 
/ B. Có lợi ích về mặt nào đó (như duy trì văn hoá, tạo phước...) 
/ C. Tâm được hoan hỷ, không phiền não 
/ D. Cả ba câu trên đều chấp nhận được


TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 3: D


No comments:

Post a Comment