Wednesday, April 13, 2016

Bài học. Thứ Tư ngày 13-4-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng
Chương Bốn Pháp
III. Phẩm Bánh Xe
(X) (40) Udayi

1. Rồi Bà-la-môn Udàyi đi đến Thế Tôn; sau khi đến... Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Udàyi bạch Thế Tôn:

- Có phải Tôn giả Gotama không tán thán tế đàn?

2. - Này Bà-la-môn, Ta không tán thán tất cả tế đàn. Nhưng này Bà-la-môn, Ta không phải không tán thán tất cả loại tế đàn. Trong loại tế đàn nào, này Bà-la-môn, bò bị giết, dê cừu bị giết, gà heo bị giết, các loài sinh vật khác đi đến bị giết hại, loại tế đàn ấy, này Bà-la-môn, liên hệ đến sát sanh; Ta không tán thán loại tế đàn ấy. Vì cớ sao? Tế đàn có sát sanh như vậy, này Bà-la-môn, các A-la-hán, và những ai đã đi trên con đường hướng đến A-la-hán không có đi đến. Tại tế đàn nào, này Bà-la-môn, trong ấy không có bò bị giết, không có dê cừu bị giết, không có gia cầm, heo bị giết, không có các sinh vật khác bị giết, này Bà-la-môn, Ta tán thán tế đàn không có sát sanh như vậy, tức là bố thí thường làm từ lâu, tế đàn cầu hạnh phúc cho gia đình. Vì cớ sao? Tế đàn không có sát sanh như vậy, này Bà-la-môn, các A-la-hán và những ai đã đi trên con đường hướng đến A-la-hán có đi đến.

3.

Tế đàn không sát sanh,
Làm đúng thời thích hợp, 
Tế đàn vậy, các bậc,
Phạm hạnh khéo chế ngự,
Ðã vén rộng bức màn,
Khi còn ở trên đời,
Các bậc vượt thời gian,
Ði đến tế đàn ấy.
Bậc Giác ngộ thiện xảo,
Tán thán tế đàn ấy,
Hoặc tại lễ tế đàn,
Hoặc tín thí vong linh,
Tế vật cúng xứng đáng,
Tế lễ tâm hoan hỷ,
Hướng đến ruộng phước lành,
Ðối các vị Phạm hạnh,
Khéo cúng, khéo tế lễ,
Khéo dâng bậc đáng cúng,
Tế đàn vậy rộng lớn,
Chư Thiên đều tán thán,
Bậc Trí sau khi lễ,
Tín thành tâm giải thoát.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận câu : 1. Nói về tế đàn thì người Phật tử có những lễ gì? TT Tuệ Siêu 


Thảo luận câu :2. Thế nào là sự cúng tế được gọi là dakkhinadana? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận câu :  3. Những nghi thức cầu an, cầu siêu có giá trị thật sự theo Phật học chăng? TT Pháp Đăng 


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Những pháp nào sau đây có thể thực hiện trong tế đàn cầu phước của người Phật tử? 
A. Bố thí cúng dường, thọ trì giới pháp, thanh tịnh hoá nội tâm 
/ B. Cung kính, phục vụ, thuyết pháp, thính pháp
 / C. Hồi hướng phước, tuỳ hỉ phước, huân tu chánh kiến 
/ D. Tất cả điều trên

TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 1: D.

 Trắc nghiệm 2. Những yếu tố nào sau đây khiến một tế đàn được viên mãn theo Phật Pháp?
 A. Tác ý cụ túc 
/ B. Lễ phẩm cụ túc 
/ C. Tăng già cụ túc
 / D. Cả ba yếu tố trên

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 2: D  . 

Trắc Nghiệm  3. Những sự kiện nào sau đây được ghi nhận trong Tam Tạng kinh điển?
A. Vua Bimbisara nằm mộng thấy thân nhân đang sống trong khổ cảnh, sau đó làm theo lời Phật dạy tạo phước hồi hướng
 /  B. Dân chúng thành Vesali bị ba tai ương, Tôn giả Ananda đã trì kinh Rattanasutta để mang lại an lành
 / C. Tôn giả Angulimala đã phát nguyện để cầu an cho một thai phụ đang khổ sở vì sanh khó 
/  D. Cả ba câu chuyện trên đều có trong Tam Tạng

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 3: D . 

No comments:

Post a Comment