Sunday, May 15, 2016

Bài Học. Chủ Nhật ngày 15-5-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương Hai Pháp
XIV. Phẩm Ðón Chào

1-12 Ðón Chào

1-12.  “dveme, bhikkhave, saṅgahā. katame dve? āmisasaṅgaho ca dhammasaṅgaho ca. ime kho, bhikkhave, dve saṅgahā. etadaggaṃ, bhikkhave, imesaṃ dvinnaṃ saṅgahānaṃ yadidaṃ dhammasaṅgaho”ti.

1.- Nầy các Tỳ kheo có hai sự tiếp đãi. Thế nào là hai? Tiếp đãi bằng tài vật và tiếp đãi bằng pháp. Nầy các Tỳ kheo sự tiếp đãi bằng pháp tối thắng trong hai tiếp đãi nầy.
 dveme, bhikkhave, paṭisanthārā VAR. katame dve? āmisapaṭisanthāro ca dhammapaṭisanthāro ca. ime kho, bhikkhave, dve paṭisanthārā. etadaggaṃ, bhikkhave, imesaṃ dvinnaṃ paṭisanthārānaṃ yadidaṃ dhammapaṭisanthāro”ti

Nầy các Tỳ kheo có hai sự đón tiếp. Thế nào là hai? Đón tiếp bằng tài vật và đón tiếp bằng pháp. Nầy các Tỳ kheo sự đón tiếp bằng pháp tối thắng trong hai đón tiếp nầy.
 “dvemā, bhikkhave, pariyesanā. katamā dve? āmisapariyesanā ca dhammapariyesanā ca. imā kho, bhikkhave, dve pariyesanā. etadaggaṃ, bhikkhave, imāsaṃ dvinnaṃ pariyesanānaṃ yadidaṃ dhammapariyesanā”ti
  Này chư tỳ kheo, có hai sự tầm cầu. Thế nào là hai? Sự tầm cầu tài vật và sự tầm cầu pháp. Này các tỳ kheo, đây là hai sự tầm cầu. Này các tỳ kheo trong hai sự tầm cầu này, sự tầm cầu thù thắng nhất là sự tầm cầu pháp.

 “dvemā, bhikkhave, esanā. katamā dve? āmisesanā ca dhammesanā ca. imā kho, bhikkhave, dve esanā. etadaggaṃ, bhikkhave, imāsaṃ dvinnaṃ esanānaṃ yadidaṃ dhammesanā”ti. 
Này chư tỳ kheo, có hai sự tầm cầu. Thế nào là hai? Sự tìm kiếm tài vật và sự tìm kiếm pháp. Này các tỳ kheo, đây là hai sự tìm kiếm. Này các tỳ kheo trong hai sự tìm kiếm này, sự tìm kiếmthù thắng nhất là sự tìm kiếm pháp.


“dvemā, bhikkhave, pariyesanā. katamā dve? āmisapariyesanā ca dhammapariyesanā ca. imā kho, bhikkhave, dve pariyesanā. etadaggaṃ, bhikkhave, imāsaṃ dvinnaṃ pariyesanānaṃ yadidaṃ dhammapariyesanā”ti.
  Này chư tỳ kheo, có hai sự truy cầu. Thế nào là hai? truy cầu tài vật và sự truy cầu pháp. Này các tỳ kheo, đây là hai sự truy cầu. Này các tỳ kheo trong hai sự truy cầu này, sự truy cầu thù thắng nhất là sự truy cầu pháp.

Ðón chào ... đón tiếp ... tầm cầu ... tầm cầu cùng khắp ... tầm hỏi ... cúng lễ ... chiêu đãi ... phồn vinh ... tăng trưởng ... châu báu ... tích tập ... quảng đại ...

5.- Nầy các Tỳ kheo có hai sự tầm hỏi. Thế nào là hai? Tầm hỏi bằng tài vật và tầm hỏi bằng pháp. Nầy các Tỳ kheo sự tầm hỏi bằng pháp tối thắng trong hai tiếp đãi nầy.

5.- Nầy các Tỳ kheo có hai sự cúng lễ. Thế nào là hai? cúng lễ bằng tài vật và cúng lễ bằng pháp. Nầy các Tỳ kheo sự cúng lễ bằng pháp tối thắng trong hai tiếp đãi nầy.

5.- Nầy các Tỳ kheo có hai sự chiêu đãi. Thế nào là hai? chiêu đãi bằng tài vật và tầm hỏi bằng pháp. Nầy các Tỳ kheo sự chiêu đãi bằng pháp tối thắng trong hai tiếp đãi nầy.

5.- Nầy các Tỳ kheo có hai sự phồn vinh. Thế nào là hai? phồn vinh bằng tài vật và tầm hỏi bằng pháp. Nầy các Tỳ kheo sự phồn vinh bằng pháp tối thắng trong hai tiếp đãi nầy.

5.- Nầy các Tỳ kheo có hai sự tăng trưởng . Thế nào là hai? tăng trưởng  bằng tài vật và tăng trưởng  bằng pháp. Nầy các Tỳ kheo sự tăng trưởng  bằng pháp tối thắng trong hai tiếp đãi nầy.

5.- Nầy các Tỳ kheo có hai sự châu báu. Thế nào là hai? châu báu bằng tài vật và tầm hỏi bằng pháp. Nầy các Tỳ kheo sự châu báu bằng pháp tối thắng trong hai tiếp đãi nầy.

5.- Nầy các Tỳ kheo có hai sự tích tập. Thế nào là hai? tích tập bằng tài vật và tầm hỏi bằng pháp. Nầy các Tỳ kheo sự tích tập bằng pháp tối thắng trong hai tiếp đãi nầy.


5.- Nầy các Tỳ kheo có hai sự quảng đại. Thế nào là hai? quảng đại bằng tài vật và quảng đại bằng pháp. Nầy các Tỳ kheo sự quảng đại bằng pháp tối thắng trong hai tiếp đãi nầy.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.

Thảo luận câu 1: Phải chăng trong cuộc sống càng nghiêng nặng về vật chất, người ta càng xem nhẹ giá trị của pháp? TT Pháp Đăng 


 Thảo luận câu 2: Người ta thường nói chuyện tu học phải "có căn duyên" , quan niệm đó nên được nhận thức thế nào?  ĐĐ Pháp Tín 

 Thảo luận 3. Chữ Pháp trong bài kinh nầy nên hiểu là gì? TT Pháp Tân  III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Người thấm nhuần "giá trị của Pháp" có biều hiện nào sau đây:
 A. Không sợ bị mất mát tài sản tinh thần 
/ B. Vững lòng trong hoàn cảnh thiếu thốn khó khăn 
/ C. Thanh thảnh trong tuổi già và trước cái chết 
/ D. Cả ba điều trên đều đúng

TT Pháp Tân cho đáp án Trắc nghiệm 1: . D

Trắc nghiệm 2. Dấu hiệu nào sau đây cho thấy một người quý trọng Phật Pháp? 
A. Ưa thích nghe pháp hỏi đạo 
/ B. Hay lui tới thân cận các bậc tu hành
 / C. Cẩn thận, cân nhắc khi học pháp
 / D. Cả ba điều trên


TT Pháp Đăng cho đáp án Trắc nghiệm 2: . D

No comments:

Post a Comment