Sunday, May 29, 2016

Bài học Chủ Nhật ngày 29-5-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền 

Chương Bốn Pháp
-VII. Phẩm Chân Trực

(V) (75) Sự Tối Thượng

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn sự tối thượng này. Thế nào là bốn? Giới tối thượng, Ðịnh tối thượng, Tuệ tối thượng, Giải thoát tối thượng. Này các Tỷ-kheo, có bốn sự tối thượng này.

2. Này các Tỷ-kheo, có bốn sự tối thượng này. Thế nào là bốn? Sắc tối thượng, thọ tối thượng, tưởng tối thượng, hữu tối thượng. Này các Tỷ-kheo, có bốn sự tối thượng này.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1. Ý thức về về sự cao cả của giới định huệ có ý nghĩa thế nào với ngươi tu tập? - ĐĐ Pháp Tín 
Thảo luận 2: Tại sao chúng ta thường biết có những cái cao quý mà vẫn vướng mắc với cái tầm thường? ĐĐ Pháp Tín 


 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1: Biết cái gì thật sự cao quý có lợi ích gì cho hành giả tu tập? 
A. Không lấy cái tầm thường làm cái vướng mắc 
/ B. Tiếp tục hành trình không dậm chân một chỗ 
/ C. Có mục đích rõ ràng trong sự tu tập
 /D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ Quyền cho đáp án câu 1 là D

Trắc nghiệm 2. Lý do nào khiến chúng ta lẩn quẩn với những cái tầm thường trong cuộc sống?
 A. Biết có cái tốt hơn nhưng chưa thật sự biết rõ 
/ B. Thói quen cố hữu từ nhiều đời nhiều kiếp 
/ C. Thiếu nội lực "để phá vỡ vỏ trứng vô minh 
/ D. Cả ba điều trên đều đúng


TT Tuệ Quyền cho đáp án câu 2 là D

No comments:

Post a Comment