Tuesday, May 24, 2016

Bài học. Thứ Ba ngày 24-5-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền 

Chương Bốn Pháp
-VII. Phẩm Không Hý Luận


(I) (71) Không Ta Vạy

- Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thực hành con đường thông suốt và có những căn bản thẳng tấn để đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là bốn?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới, nghe nhiều, tinh cần tinh tấn, có trí tuệ.

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thực hành con đường thông suốt, và có những căn bản thẳng tấn để đoạn diệt các lậu hoặc.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.

Thảo luận 1. Tại sao một người tu tập có giới sanh, nghe nhiều liên quan đến con đường định lực? - TT Tuệ Siêu

Thảo luận 2. Chữ không hý luận -apannaka nên được hiểu thế nào? TT Tuệ Siêu 


Thảo luận 3. Đa văn và trí tuệ trong bài kinh hôm nay khác biệt thế nào? ĐĐ Nguyên Thông 

 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1.  Tại sao người tu thường rơi vào thế giới hoang tưởng? 
A. Không hiểu rõ Phật Pháp và phương pháp thực hành 
/ B. Không tranh danh đoạt lợi thì có thể rơi vào thụ động 
/ C. Không thấy được sự thực tiễn và thiết thực trong đời sống tu tập 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng


 TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 1: D 

No comments:

Post a Comment